Hoe gaan de grote opgaven landen in Fryslân

05-04-2024 JOURE – Gedeputeerde Staten hebben op 2 april 2024 de Startnotitie Vernieuwing Provinciale Omgevingsvisie vastgesteld. In de visie komen de grote opgaven voor Fryslân bij elkaar. Duurzame energie, klimaatverandering en zoet water vasthouden zijn voorbeelden van opgaven die vragen om ruimte. Daarbij willen we de kwaliteiten van het landschap van Fryslân behouden.

In de Startnotitie staat hoe we in Fryslân de komende jaren zorgvuldig de grote opgaven voor de lange termijn met elkaar oppakken. Hoe we ze bij elkaar brengen en hoe ze verantwoord kunnen landen in de ruimte. De provincie neemt hiervoor haar rol als gebiedsregisseur op. Gedeputeerde Sijbe Knol: “Net alles kin mear oeral. Dat witte wy. Om alle opjeften dwaan te kinnen, hawwe wy mear romte nedich as dat der beskikber is. Dat freget om it meitsjen fan karren. Mei de werhifking fan ús omjouwingsfisy nimme wy dy  ferantwurdlikens op ús. Yn de kommende tiid sille wy karren meitsje moatte foar de takomst fan Fryslân, oant 2050 en dêrnei. Dêrom geane wy mei-inoar, ynwenners, organisaasjes en oerheden, yn de kommende perioade de djipte yn.”

Sprintsessies
In de Startnotitie staat beschreven dat de provincie Fryslân gaat samenwerken met Friese gemeenten, het Wetterskip en maatschappelijke organisaties in zogenaamde Sprintsessies. Daarbij hanteren we drie perspectieven: 1 Landbouw, natuur en klimaatbestendig Fryslân, 2 Ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie, 3 Leefbare steden en streken.

De relatie met de sectoren en de opgaven (Bodem, Water, Landbouw, Fries Programma Landelijk Gebied, Energie, (Gastvrijheids) Economie etc) is gelegd en op 4 april is er een gezamenlijke start van de samenwerking voor het leggen van verbindingen. De provinciale Omgevingsvisie heeft op inhoud een relatie met de Nota Ruimte van het Rijk en de Omgevingsplannen van de Friese gemeenten.

Participatieplan
Zodra de impact duidelijk is van de gezamenlijke opgaven op de ruimte, betrekt de provincie inwoners van Fryslân bij de visie. Volgens de planning zal dat begin 2025 zijn. Hiervoor maakt de provincie een Participatieplan, met gebruik van beleid en Handreiking Participatie. Die zijn begin 2023 door Provinciale Staten vastgesteld.

De provincie Fryslân informeert via haar website en social media over de voortgang van de activiteiten rond de Vernieuwing van de Provinciale Omgevingsvisie. Inwoners kunnen reageren op de vernieuwing van de Provinciale Omgevingsvisie met een mail naar povi@fryslan.frl.

Huidige visie
De provincie Fryslân heeft op dit moment een Omgevingsvisie ‘De romte diele’, die Provinciale Staten op 23 september 2020 hebben vastgesteld. Dit document heeft nog steeds actuele principes voor het werken aan de omgeving, maar gaat nu concreter worden en meer houvast bieden aan Gemeentelijke Plannen.