Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden 01-01-2021.

Definities
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Adverteerder: De Klant, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van een Reclamebemiddelaar, Reclame-uitingen ter werving voor diens onderneming of organisatie, dan wel voor diens producten en/of diensten in een Medium van Jouregio plaatst.

Consument: De Klant die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Huishouden: Elk adres binnen het Verspreidingsgebied van een van de dag-, week- of maandbladen van Jouregio.

Klant: De wederpartij van Jouregio in de zin van artikel 6:231 sub c Burgerlijk Wetboek, zijnde de partij(en) waarmee JouregioP de Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

Medium: De bedrijfsmatige wijze van overbrenging van informatie, al dan niet tegen betaling beschikbaar te stellen aan een publiek van een in beginsel onbepaalde omvang en mede bedoeld en geschikt om Reclame-uitingen voor Adverteerders te plaatsen, met inbegrip van de verspreiding en/of doorgifte van zulke plaatsingen.

Overeenkomst: Alle tussen Jouregio en de Klant gesloten overeenkomsten voor onder andere, doch niet uitsluitend, de levering van diensten of zaken door Jouregio aan de Klant, het aangaan van een samenwerking tussen Jouregio en de Klant of de plaatsing van een of meerdere reclame-uitingen.

Prestatie: Iedere door Jouregio op grond van de Overeenkomst na te komen verplichting, waaronder, maar niet limitatief: het plaatsen van een Reclameuiting, het verrichten van diensten, het leveren van zaken of het doen van betalingen.

Reclamebemiddelaar: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van een Overeenkomst met betrekking tot Reclame-uitingen.

Reclamecontract: Elke Overeenkomst tussen Jouregio en de Adverteerder of Reclamebemiddelaar, aangegaan voor bepaalde duur of onbepaalde duur op grond waarvan de Adverteerder tijdens die duur binnen een bepaalde overeengekomen Reclameruimte meerdere Reclame-uitingen ter plaatsing opgeeft, waarvan de omvang, frequentie, tijdsduur en/of de inhoud bij het aangaan van de Overeenkomst niet bekend is of bekend hoeft te zijn.

Reclameruimte: De voor een Medium in hoogte, breedte en/of dieptematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde en naar winstoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor Reclame-uitingen beschikbaar is.

Reclame-uiting: De uiting, van welke aard dan ook, van een boodschap of mededeling van en ten behoeve van een Adverteerder. Reclame Plaatsingsopdracht: Elke Overeenkomst tussen Jouregio en de Adverteerder of Reclamebemiddelaar, op grond waarvan de Adverteerder eenmalig voor bepaalde duur binnen een bepaalde overeengekomen Reclameruimte één enkele Reclame-uiting ter plaatsing opgeeft, waarvan in elk geval de omvang en/of tijdsduur bij het aangaan de Overeenkomst bekend is.

Verspreidingsgebied:Het voor ieder door Jouregio gedrukte blad vast te stellen gebied waarbinnen het betreffende blad regelmatig fysiek wordt verspreid.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder aanbod van JouregioP tot het aangaan van een Overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Naast deze algemene voorwaarden kunnen door Jouregio aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard. Indien bepalingen uit de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. Alle (eventueel) door de Klant gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door Jouregio uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Bij onverenigbaarheid van deze algemene voorwaarden met de bepalingen in de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) in dat geval vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Ieder aanbod van Jouregio is vrijblijvend. Jouregio behoudt zich het recht voor het aanbod onverwijld na aanvaarding te herroepen.

Artikel 3. Termijnen 3.1
Alle door Jouregio gegeven termijnen voor het verrichten van een Prestatie zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het verstrijken van een termijn waarop Jouregio een Prestatie zou verrichten, zonder dat de Prestatie is verricht, leidt niet tot verzuim aan de zijde van Jouregio.

Artikel 4. Prestatie 4.1
Jouregio spant zich ervoor in de door haar te leveren Prestatie tijdig en naar beste kunnen uit te voeren.

4.2 Bij Reclame-uitingen spant Jouregio zich er, onverminderd haar redactionele vrijheid, voor in dat de Reclame-uiting op de door de Klant voorgeschreven wijze en datum wordt geplaatst.

Artikel 5. Bezorging bladen
5.1 Jouregio spant zich ervoor in de bezorging van bladen tijdig bij de Klant of Huishouden te bezorgen.

Artikel 6. Duur en opzegging
Overeenkomst 6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anderszins uit de Overeenkomst blijkt.

6.2 De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt van rechtswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opzegging kan op eenzelfde wijze geschieden als de manier waarop de Overeenkomst is afgesloten.

Artikel 7. Reclame-uitingen 7.1
7.1
De Adverteerder komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit ten opzichte van Jouregio  of een of meer van haar media toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of aangegeven in de aanbieding van Jouregio.

7.2 Jouregio behoudt zich het recht voor om een aanbod of een opdracht door een Adverteerder tot het plaatsen van een Reclame-uiting en/of het aangaan van een Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, niet te aanvaarden.

7.3 Indien tussen Jouregio en de Adverteerder een Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur langer dan twaalf opeenvolgende maanden, dan is Jouregio gerechtigd de berekening van de reclametarieven, in relatie tot een daaraan verbonden volume aan Reclameruimte (staffelkorting), per kalenderjaar uit te voeren en dienovereenkomstig te factureren, tenzij tussen Jouregio en de Adverteerder schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 De Overeenkomst met betrekking tot het plaatsen van een of meer Reclame-uitingen wordt geacht te zijn geëindigd wanneer de overeengekomen Reclameruimte door plaatsing is verbruikt. Indien de overeengekomen Reclameruimte niet volledig of tijdig is of zal zijn afgenomen, dan wordt de duur van de Overeenkomst eenmaal voor ten hoogste twee maanden verlengd voor plaatsing van het restant ervan.

7.5 Indien de Adverteerder de verplichting tot plaatsing van Reclame-uitingen voor overeengekomen Reclameruimte niet nakomt, kan ontslag van die verplichting alleen plaatsvinden als daarvoor naar het oordeel van Jouregio gegronde redenen aanwezig zijn. In dit geval zal door de Adverteerder het verschil tussen het oorspronkelijk overeengekomen tarief en het tarief dat hoort bij de feitelijk afgenomen Reclameruimte worden voldaan.

7.6 Indien de Reclame-uitingen van de Adverteerder, hetzij qua vorm en inhoud hetzij als gevolg van de context waarin deze uitingen worden geplaatst, dusdanig zijn dat dientengevolge verwarring met de redactionele inhoud van enig Medium van Jouregio redelijkerwijs verwacht moet worden, is de Adverteerder ertoe gehouden dusdanige Reclame-uitingen te voorzien van: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Jouregio.

a. Een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van het woord “advertentie”, “reclame”, “advertorial”, “ingezonden mededeling (IM)” of een soortgelijke aanduiding;

b. een vormgeving die in één oogopslag kan worden herkend als afwijkend van de vormgeving van het redactionele deel van het Medium van Jouregio;

c. een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van handelsnaam en/of merk van de Adverteerder en/of van het product of de dienst, aangeprezen in de Reclame-uiting. 7.7 In de Reclame-uiting van de Adverteerder mag zonder schriftelijke toestemming van Jouregio geen gebruik worden gemaakt van de titel en/of het logo of andere onderscheidingstekenen van het Medium. Tevens mag geen direct verband worden gelegd tussen het Medium en de onderneming en/of producten/diensten van de Adverteerder.

7.8 Jouregio is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen voor de plaatsing van Reclame-uitingen, dan wel van Reclame-uitingen die reeds zijn geplaatst, of onmiddellijke betaling daarvan te vorderen.

7.9 Jouregio behoudt zich het recht voor om opgegeven Reclame-uitingen te weigeren op grond van: a. Technische bezwaren; b. inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Reclame-uitingen of andere redenen van principiële aard; c. redelijkerwijs te verwachten wanbetaling; d. weigering van vooruitbetaling door de Adverteerder; e. een verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie wegens overtreding van artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code. Als Jouregio weigert op grond van het onder a. of b. gestelde, dan stelt Jouregio de Adverteerder daarvan zo tijdig mogelijk in kennis, zodat de Adverteerder desgewenst de Reclame-uiting kan aanpassen en deze alsnog kan worden geplaatst.

7.10 Weigering tot plaatsing van een Reclame-uiting op grond van artikel 7.9 laat nakoming van de verplichtingen van de Adverteerder uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.

7.11 Jouregio is gerechtigd aan de Adverteerder technische (bewerkings)kosten in rekening te brengen indien het aangeleverde reclamemateriaal niet of slechts ten dele geschikt is voor het plaatsen van de Reclame-uiting. Deze kosten bedragen niet meer dan 15% van het bedrag dat gemoeid is met het plaatsen van de Reclame-uiting.

7.12 Het is Adverteerders niet toegestaan in Reclame-uitingen mededelingen op te nemen of te doen over bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, prijs, aard, waarde of bruikbaarheid van een product of dienst, waarvan de Adverteerder weet of behoort te weten dat daardoor het algemeen belang of de bonafide handel wordt geschaad en/of het publiek misleid kan worden of het reclamewezen gevaar kan lopen in diskrediet te geraken.

7.13 Adverteerder conformeert zich aan de aanwijzingen van het Commissariaat voor de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep) en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) of hun rechtsopvolgers.

7.14 Adverteerder zorgt ervoor dat nabootsing van verpakkingen of slagzinnen van een concurrent en in het algemeen alle reclame, die bij het publiek kan leiden tot verwisseling, misleiding of verwarring van soortgelijke producten, diensten, bedrijven of zaken achterwege blijft. In geval van een fout of tekortkoming in de Reclame-uiting door toedoen van de Adverteerder zelf, is de Adverteerder niet gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening.

7.15 Adverteerder is gehouden tot algehele vrijwaring van Jouregio, inclusief (buiten)gerechtelijke kosten, ten aanzien van aanspraken van derden, die voortvloeien uit een plaatsing van een Reclame-uiting in het Medium van Jouregio vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende wet- en regelgeving.

Artikel 8. Auteursrecht Reclame-uitingen
8.1 Indien Jouregio voor de uitvoering van de Overeenkomst advertentiemateriaal in opdracht voor de Klant opmaakt, is Jouregio rechthebbende van de auteursrechten voor de gebruikte Reclame-uitingen ten behoeve van de gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Jouregio.

8.2 Het is de Klant niet toegestaan de door Jouregio voor de Overeenkomst opgemaakte Reclame-uitingen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Jouregio. Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Jouregio.

8.3 Bij inbreuk op de in artikel 8.2 genoemde rechten is de Adverteerder aansprakelijk voor alle door Jouregio als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

8.4 De in artikel 8.1 genoemde bescherming van auteursrechten geldt voor de door Jouregio opgemaakte Reclame-uitingen en niet voor (deel)materiaal zoals aangeleverd door de Adverteerder.

8.5 Adverteerder vrijwaart Jouregio voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreuk makend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door de Adverteerder of Inzender aan Jouregio beschikbaar gestelde materialen en gegevens.

Artikel 9. Betaling
9.1 Betalingen dienen vóór de door Jouregio te leveren Prestatie te worden verricht en binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan en op de op de factuur vermelde wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 De Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting of verrekening daarvan met vorderingen op Jouregio, tenzij de Klant tevens Consument is.

9.3 Facturen kunnen door Jouregio zowel elektronisch op het door de Klant opgegeven e-mailadres als op papier worden verstuurd.

Artikel 10. Verzuim en kosten
10.1 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant jegens Jouregio in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De betalingstermijn heeft te gelden als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Gedurende het verzuim is de Klant aan Jouregio een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de invordering van facturen –met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag– komen voor rekening van de Klant.

10.2 Indien de Klant tevens Consument is, dan is de Klant bij verzuim pas buitengerechtelijke kosten verschuldigd nadat hij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen en hij daarbij tevens is gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor de Consument:

Hoofdsom tot en metToepasselijk rentepercentage
€2.500 of minder15% over de hoofdsom (met een minimum van €40)
€5.000€ 375 + 10% over (hoofdsom – € 2.500)
€ 10.000€ 625 + 5% over (hoofdsom – € 5.000)
€ 200.000€ 875 + 1% over (hoofdsom – € 10.000)
Boven de € 200.000€ 2.775 + 0,5% over (hoofdsom – € 200.000)

Nb. De vergoeding kan nimmer meer bedragen dan €6.775.

Artikel 11. Hoofdelijkheid
11.1 Indien sprake is van meer dan één Klant bij de Overeenkomst, dan zijn zij jegens Jouregio allen hoofdelijk verbonden tot de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 12. Gegevensverwerking
12.1 Jouregio verwerkt persoonsgegevens van de Klant. Jouregio verwerkt deze persoonsgegevens conform de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). De verkregen persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de Klant de gegevens aan Jouregio heeft verstrekt en zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk.

12.2 De Klant vrijwaart Jouregio voor eventuele in verband met de verwerking opkomende aanspraken van derden.

12.3 Alle ingezonden afbeeldingen vrijwaart Jouregio voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreuk makend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door de inzender aan Jouregio beschikbaar gestelde materialen en gegevens.

Artikel 13. Prijswijzigingen
13.1 Jouregio is bevoegd na het sluiten van de Overeenkomst prijswijzigingen door te voeren. Indien een prijswijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is de Klant die tevens Consument is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Overmacht
14.1
Jouregio is niet gehouden tot het nakomen van op haar rustende verplichtingen en schade te vergoeden indien zij verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede, maar niet limitatief verstaan: het niet of niet deugdelijk functioneren van de pers, het wegvallen van internet of telecommunicatieverbindingen ongeacht de oorzaak, tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, verkeersopstopping, werkstakingen, gebrekkigheid van zaken, materialen, documenten, hardware, software, problemen met transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook waardoor het vervoer van werknemers van Jouregio of door Jouregio verkochte zaken of door haar ingeschakelde derden wordt gehinderd of belemmerd, ziekte van haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, blokkade, oproer e.d., dit alles voorkomend bij Jouregio en/of bij haar ingeschakelde derden en/of bij de Klant.

14.2 Indien een overmacht situatie langer dan één week (zeven dagen) heeft geduurd, heeft Jouregio het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijke te ontbinden (overeenkomstig artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek). Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15. Ontbinding
15.1 Jouregio heeft naast de wettelijke bevoegdheid daartoe het recht de Overeenkomst te ontbinden in geval bij de Klant sprake is van: een aanvraag van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, fusie, overname, stillegging of liquidatie, splitsing, ondercuratelestelling, onder bewindstelling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, bestuurswisseling, overlijden of beslaglegging.

15.2 De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of te vernietigen, tenzij de Klant tevens Consument is. Dit artikel laat consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet. Artikel

16. Aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van Jouregio jegens de Klant voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of op welke grondslag dan ook en van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit de tussen Jouregio en de Klant gesloten Overeenkomst en daarmee verband houdende overeenkomsten en door Jouregio, haar werknemers, hulppersonen- of zaken is veroorzaakt, is beperkt tot ten hoogste het door de verzekeraar van Jouregio in het concrete geval uit te keren bedrag, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jouregio of een van haar leidinggevenden.

16.2 Indien de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Jouregio beperkt tot de directe schade voor ten hoogste 10% van het bedrag van de laatste factuur.

16.3 Jouregio is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen: omzet-/winstderving, bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, schade door fouten of onjuistheden in een Reclame-uiting, fouten of onjuistheden bij de plaatsing of het niet plaatsen of niet volgens de verwachting van de Klant plaatsen van een Reclame-uiting, schade door tegenvallende belangstelling, het mislopen of kwijtraken van klanten als gevolg van de wijze waarop een reclame-uiting is geplaatst, dit alles in de breedste zin van het woord, beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en de daarop aanwezige informatie (software).

16.4 De artikelen 16.1, 16.2 en 16.3 laten toepasselijke consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.

16.5 Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval wanneer de Klant Jouregio niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen een periode van twee maanden na het moment waarop het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1 Op deze algemene voorwaarden en alle in verband daarmee direct of indirect voortvloeiende rechtsvorderingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Bevoegde rechter
18.1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen — worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Indien de Klant tevens Consument is heeft deze het recht binnen een maand nadat door Jouregio schriftelijk een beroep op dit beding is gedaan voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 19. Wijzigingen
19.1 Jouregio behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie ervan.