Subsidieregeling voor Fries onderwijs opnieuw open

03-04-2024 JOURE – Alle scholen in Fryslân kunnen van 9 april tot en met 1 oktober 2024 subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Er is €600.000,- beschikbaar, op is op. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030. 

Gedeputeerde Eke Folkerts: “Mei de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter kinne skoallen ekstra stipe krije foar it útfieren fan harren ambysjes foar it Frysk. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk 2030 yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s.”  

Frysk foar no en letter
Alle onderwijssectoren komen in aanmerking voor subsidie: kinderopvanglocaties, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, vwo en speciaal onderwijs. Er kan subsidie worden aangevraagd voor vier categorieën: Scholing of nascholing, Les- en leesmateriaal, Cultuureducatie en Vrijroosteren. Een school kan per categorie één keer een aanvraag doen in deze periode. De subsidieregeling bestaat sinds 2021 en gaat in april voor de vijfde keer open. Scholen weten de regeling goed te vinden: vorig jaar ging de regeling drie maanden eerder dicht omdat het maximumbedrag bereikt was. In 2023 was €400.000,- beschikbaar. 

Taalplan Frysk 2030 
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich daarvoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). 

Meer over de subsidieregeling: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter 
Meer over Taalplan Frysk 2030: www.taalplan.frl (externe link)