Aanpassing Omgevingsverordening

03-04-2024 JOURE – Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp van de aanpassing van de provinciale Omgevingsverordening vastgesteld. Dit ontwerp ligt van 2 april tot en met 13 mei 2024 ter inzage. Inwoners, organisaties en overheden kunnen die periode reageren op de gewijzigde verordening.

In de Omgevingsverordening staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. De verordening is, tegelijk met de Omgevingswet, op 1 januari 2024 in werking getreden. Onder de nieuwe Omgevingswet wordt niet meer een hele nieuwe verordening geschreven, maar wordt de Omgevingsverordening alleen nog op onderdelen aangepast. “Mei dizze wiziging, dy’t wy ienris yn ’e safolle tiid dogge, hâlde wy ús feroardering aktueel, mar lizze wy nij belied ek sa gau mooglik juridysk fêst. Men kin no sjenswizen yntsjinje, wêrby’t it úteinlik oan ús Steaten is om dy wizigings fêst te stellen,” aldus gedeputeerde Sijbe Knol.

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp van de eerste wijzigingen van de Omgevingsverordening vastgesteld. In deze wijziging worden bijvoorbeeld de afspraken verwerkt, die in het bestuursakkoord 2023-2027 ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ zijn gemaakt over de opstelling van windturbines en zonne-energie. Verder is de recente besluitvorming (PS, 20 maart jl.) over de aanpak ganzenschade van de Nota Faunabeheer Fryslân verwerkt. Verder zijn nog wijzigingen opgenomen over de registratieplicht voor bodem-energiesystemen, het ontmantelen van gronddepots, de vrijstelling om zonder een vergunning een ontgronding uit te voeren en de beoordelingsregels voor een vergunning binnen een Stiltegebied. 

Inwoners, organisaties en overheden hebben de gelegenheid om gedurende zes weken via zienswijzen te reageren op de voorgestelde aanpassingen. Na de zomer wordt het voorstel voor de definitieve wijzigingsverordening, inclusief alle ontvangen zienswijzen met reactienota, voorgelegd aan Provinciale Staten. Op deze wijze worden alle stemmen van betrokken partijen gehoord en betrokken in de definitieve vaststelling van de wijziging.

Tussen 2 april 2024 en 13 mei 2024 kunnen opmerkingen worden ingediend. Wij ontvangen deze bij voorkeur digitaal via een webformulier: www.fryslan.frl/omgevingsverordening . 

De zienswijze kan ook via een e-mail of per post worden ingediend via provincie@fryslan.frl of Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Indieners moeten daarbij aangeven dat het gaat om een zienswijze op ‘Eerste wijziging Omgevingsverordening’? De uiterlijke datum voor het indienen van een zienswijze is 13 mei 2024.