380kV-hoogspanningsverbinding

23-03-32024 JOURE – Op dit moment loopt ons hoogspanningsnet vol. Er wordt meer (duurzame) elektriciteit opgewekt en door de energietransitie neemt het verbruik van elektriciteit door bijvoorbeeld huishoudens en industrie toe. Deze toenemende vraag en aanbod van elektriciteit vraagt meer van onze hoogspanningsnetten. Vanaf 2025 zijn knelpunten voorzien op het elektriciteitsnet en na 2030 neemt het risico hierop toe. Om in de toekomst elektriciteit goed te kunnen blijven transporteren, is een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding nodig.

Een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens
De verkenning naar de ruimtelijke inpassing van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding duurt meerdere jaren. In november 2022 is het voornemen en voorstel voor participatie voor dit project gepubliceerd. Dit wordt gezien als de start van het project.

Alle reacties, zienswijzen, gesprekken en resultaten van werksessies met overheden en belangenorganisaties zijn betrokken bij het opstellen van een onderzoeksplan; de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Hierin staan tracéalternatieven beschreven met een corridor van 5 kilometer breed die de basis vormen voor verdere projectstappen. De minister voor Klimaat en Energie heeft de NRD op 31 januari 2024 vastgesteld.

Informatiebijeenkomsten
Binnen de 5 kilometer brede corridors zoals die in het onderzoeksplan staan beschreven, zijn de afgelopen periode samen met overheden en belangenorganisaties tracéalternatieven ontwikkeld. Deze tracéalternatieven zijn smaller en vormen de basis voor verdere onderzoeken. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt informatie gedeeld over deze tracéalternatieven en de onderzoeken die volgen. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan met het projectteam.

Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten waar iedereen vrij kan binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. In De Fryske Marren is op maandag 25 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst in het Kulturhûs in Oudehaske (Julianastraat 5).

Meer informatie
Meer informatie over deze verkenning kunt u vinden op de projectwebsite van TenneT .
Daar kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief. Op de projectwebsite van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunt u ook meer informatie vinden.