Extra maatregelen nodig om stikstofcrisis te doorbreken

26-01-2024 JOURE – Het gaat slecht met de stikstofgevoelige natuur in Nederland. Dat blijkt na toetsing van 70 natuurdoelanalyses door de Ecologische Autoriteit. Veel beschermde natuurgebieden zijn de afgelopen jaren verslechterd. De overheid moet noodmaatregelen nemen om de eigen natuurdoelen nog te kunnen halen. Voor beter inzicht in de problemen en goede onderbouwing voor aanvullende maatregelen zijn bovendien verbeterde natuurdoelanalyses nodig, aldus de Ecologische Autoriteit.

Belangrijk voor gezonde natuur en natuurherstel zijn een gezonde bodem, schoon water en een schone lucht. In veel gebieden zijn die randvoorwaarden nu niet goed genoeg, blijkt uit de natuurdoelanalyses. De belangrijkste oplossingen voor natuurherstel zijn maatregelen die de stikstofbelasting in de gebieden omlaag brengen en de waterhuishouding verbeteren. De natuurdoelanalyses laten zien dat daarvoor niet alleen gekeken moet worden naar de natuurgebieden zelf, maar ook naar de omgeving.

De Ecologische Autoriteit heeft ook de natuurdoelanalyse als middel geëvalueerd. Goede en objectieve informatie in de natuurdoelanalyses is randvoorwaarde voor de kwaliteit van de besluitvorming én voor de gezamenlijke inzet van bestuurders, burgers en ondernemers. Er zijn veel kansen voor verbetering van de huidige generatie natuurdoelanalyses.

Zo is voor veel gebieden kennis beschikbaar die nu nog niet is benut. Het gaat bijvoorbeeld om bestaande onderzoeken, maar ook om gebiedskennis van natuurbeheerders. In de analyses moet bovendien beter worden gekeken naar de samenhang van de natuurgebieden met hun omgeving, moeten doelen en maatregelen concreter worden geformuleerd en is aansluiting nodig op gebiedsprogramma’s en beheerplannen.