€3,7 miljoen voor plattelandsontwikkeling in ZW-Fryslân via Europees LEADER programma

27-12-2023 JOURE – Vanaf voorjaar 2024 is voor de regio Zuidwest-Fryslân, binnen de grenzen van gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, ruim €3.700.000,- beschikbaar voor versterking van landschap, plattelandseconomie en sociale cohesie. Provincie Fryslân en de beide gemeenten legden de verplichte cofinanciering naast de Europese bijdrage, waarmee voor de periode 2024-2027 dit mooie bedrag beschikbaar is.

Christien Lycklama à Nijeholt uit Oudega is één van de bevlogen inwoners die zich inzet voor een bruisende Súdwesthoeke. Ze was ‘út de skroeven’ toen het nieuws bekend werd: “Al by it opstellen fan ús Leader-dokumint spatte de enerzjy der fan ôf, no kinne wy tal fan winsken dy’t nei foaren brocht binne betsjinje.”

De bestuurders van de samenwerkende overheden in de regio zijn enthousiast over de mogelijkheid deze Europese subsidie nu in te kunnen zetten voor lokale plattelandsversterking in Zuidwest-Fryslân.

Leader
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel van LEADER is om inwoners en organisaties in plattelandsgebieden samen te brengen en na te laten denken over de toekomst van hun eigen omgeving.

In “De Súdwesthoeke” is een “lokale actiegroep” (LAG) verantwoordelijk voor het programma; dit betreft de vertegenwoordigers uit de regio die nu al het Iepen Mienskipfûns behartigen. De toekenning van de Leader status werd half november 2023 bekendgemaakt.

De middelen zijn toegekend op basis van de ingediende “lokale ontwikkelingsstrategie” (LOS), een document dat afgelopen voorjaar voor en met de regio is samengesteld. Ruim 300 inwoners hebben meegedacht over toekomstige plannen en op hoofdlijnen is het geld bedoeld voor projecten die te maken hebben met:

  • het kenmerkende landschap van de regio, met oog voor cultuurhistorie, erfgoed en biodiversiteit;
  • toekomstbestendige agrarische bedrijven, met mogelijkheden voor innovatie, kennisdeling, korte keten en circulariteit;
  • een samenleving die bruist in de plattelandskernen en een inclusieve Mienskip.

Projecten (van inwoners, stichtingen, verenigingen of ondernemers) die aansluiten op de doelstellingen en thema’s van het programma, kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit LEADER. De bijdragen binnen LEADER variëren van minimaal €50.000,- tot maximaal €125.000,-. Om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie moet het project voldoen aan een aantal criteria. Het project:

  • vindt plaats in één of meerdere gemeenten in het gebied Zuidwest-Fryslân;
  • draagt bij aan het verbeteren van de economische veerkracht van de regio en heeft effect op vooraf vastgestelde thema’s; 
  • is innovatief of vernieuwend voor de genoemde gebieden; 
  • heeft een langdurig effect;
  • is haalbaar en uitvoerbaar;
  • komt uit de mienskip (‘fan ûnderen op’) en heeft draagvlak in het gebied.

Voor meer informatie en contactgegevens verwijzen we naar: www.streekwurk.frl/leader