Waterschappen roepen op om nu besluiten te nemen voor 2100 en later

16-10-2023 JOURE – Afgelopen week presenteerde het KNMI de nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland (externe website). De klimaatscenario’s laten zien dat weersextremen vaker gaan voorkomen. We gaan dus vaker te maken krijgen met extreme neerslag en droogte. Ook zal de zeespiegel harder stijgen dan aanvankelijk gedacht. De Unie van Waterschappen wijst erop dat dit grote consequenties heeft voor het waterbeheer. Dijkversterkingen en andere maatregelen om het extreme weer aan te kunnen vragen veel ruimte en geld.

Uit de presentatie van de KNMI Klimaatscenario’s blijkt dat het in alle seizoenen warmer wordt. En dat we te maken krijgen met drogere zomers en nattere winters. Ook kijken we mogelijk tegen een zeespiegelstijging van 1 meter aan in 2100. Het KNMI signaleert ook dat weersextremen elkaar sneller zullen gaan opvolgen. Het kenniscentrum benadrukt dat het klimaat sowieso gaat veranderen richting de toekomst en we ons daarop moeten gaan aanpassen. Het KNMI schrijft daarover: de mate waarin huidige en toekomstige generaties te maken krijgen met een warmere en andere wereld is afhankelijk van de keuzes die we nu maken.

Nu besluiten nemen met 2100 als uitgangspunt
Voor de waterschappen bieden de klimaatscenario’s van het KNMI belangrijke kaders.
Luzette Kroon, dijkgraaf Wetterskip Fryslân: “De nieuwe klimaatscenario’s bevestigen dat de situatie urgent is. We weten al langer dat de klimaatverandering grote gevolgen heeft. Wat nu het milde scenario is, was in 2014 nog een extreem scenario. Als we Fryslân ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar willen houden moeten we blijven investeren in het watersysteem en in het vasthouden van water. Ook moeten we accepteren dat we meer overlast krijgen door extreem natte of extreem droge situaties. Daarnaast zijn er ingrijpende keuzes nodig in de ruimtelijke inrichting. Dat heeft maatschappelijke consequenties. Met de Provincie Fryslân hebben we de visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’ opgesteld. Een denkrichting die de Friese overheden en spelers in ruimtelijke ordening gaat helpen om die keuzes te maken.

Langetermijndenken
De waterschappen vragen naar aanleiding van de nieuwe klimaatscenario’s aandacht voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening bij een nieuw kabinet. Op dit moment vindt de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken plaats in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 2050 voldoen alle dijken aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Luzette Kroon: “Ook in Fryslân werken we aan de grootste dijkversterking ooit. De komende jaren verbeteren we de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer en op Schiermonnikoog. Hiervoor is door het rijk geld beschikbaar gesteld tot 2028. Ook voor de periode daarna moeten er goede afspraken komen”.

Effecten zeespiegelstijging opvangen
Daarom pleiten de waterschappen ervoor om die ruimtelijke reserveringen voor water op te nemen in onder meer de Nota Ruimte waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee bezig is. Ook roepen de waterschappen op om het Deltafonds tijdig te vergroten om ons land weerbaarder maken tegen de onzekerheden die zeespiegelstijging met zich meebrengt.