Commissie schadevergoeding PAS-melders van start

03-10-2023 JOURE – Deze week is de Commissie schadevergoeding PAS-melders officieel gestart. Deze onafhankelijke commissie stelt de werkwijze op voor het indienen en beoordelen van een verzoek om schadevergoeding en adviseert de minister over de toe te kennen schadevergoeding. PAS-melders die schade hebben waar het Rijk aansprakelijk voor is, kunnen een schadeclaim indienen.

Ondernemers die een PAS-melding deden verkeren sinds de PAS-uitspraak in onzekerheid. Rijk en provincies doen er alles aan om PAS-melders te helpen en handhaving te voorkomen. Als er onverhoopt toch schade optreedt waarvoor het Rijk aansprakelijk is, zal het kabinet zich maximaal inzetten om de schade te vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over schade die ontstaat wanneer er handhavend wordt opgetreden.

Ondernemers kunnen een schadeclaim indienen door een mail te sturen naar schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl. Om een zorgvuldige en onafhankelijke beoordeling van de schadeclaims te borgen, heeft het Rijk een externe commissie ingesteld. Een onafhankelijke commissie beoordeelt deze verzoeken op basis van de daarvoor geldende juridische kaders zoals het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, en met inachtneming van het staatssteunrecht.

De commissie bestaat uit voorzitter mr. Dorien Willemse, ir. Jan Breembroek, mr. dr. Kars de Graaf en prof. mr. Fred Hammerstein. De leden hebben een juridische achtergrond of expertise binnen de agrarische advisering. Per 1 oktober start de commissie met het vaststellen van een werkwijze voor de beoordeling van de schadeclaims. Na het vaststellen van de werkwijze kan de commissie de binnengekomen verzoeken in behandeling nemen. De commissie beoordeelt per individuele ondernemer het ingediende schadeverzoek en adviseert over de toekenning van schadevergoeding.