Wetterskip laat het effect van kweldergras op golfkracht onderzoeken

01-09-2023 JOURE – Het Wetterskip onderzoekt het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken, waardoor de dijk mogelijk minder ruimte nodig heeft. Dit doet het Wetteskip in samenwerking met kennisinstituut Deltares, Universiteit Twente en TU Delft. In september halen ze hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van het dorp Peazens-Moddergat. De grond wordt naar de Deltagoot in Delft gebracht voor onderzoek. Het innovatieonderzoek wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

In het werkgebied liggen veel dijken met voorland: de kwelders. Een kwelder is een buitendijkse strook land die direct grenst aan de zee. Kwelders begroeid met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkerende functie van de dijk. In de Deltagoot wordt met extreme golven een superstorm nagebootst, waarbij het golfdempende effect van de kweldervegetatie wordt gemeten.  

Minder krachtig 
De onderzoekers verwachten dat naast de hoogte van de kwelder ook de begroeiing bijdraagt aan de vermindering van de golfbelasting op de dijk. Naast de dempende werking houdt kweldergras bij hoogwater ook slib vast en groeit zo mee met de zeespiegelstijging. De golven die de dijken bereiken zijn door het gras naar verwachting minder krachtig.  

Doel onderzoek
Als uit het onderzoek blijkt dat het kweldergras een dempende werking heeft op de golven, kunnen dijkontwerpen aangepast worden naar een duurzamere variant die mogelijk minder ruimte inneemt. We kunnen de resultaten gebruiken voor dijkontwerpen en dijkversterkingen langs kwelders.    

Grond uitsteken
Het uitsteken van grond vindt plaats in de kwelders bij Peazens-Moddergat van 4 tot en met 29 september, met een mogelijke uitloop naar oktober. Er wordt in totaal circa 270 vierkante meter grond uitgestoken. Dit komt neer op 68 bakken grond van elk 2 bij 2 meter en 40 tot 70 centimeter dik. Vrachtwagens brengen de bakken op werkdagen (1 tot 2 vrachttransporten per dag) naar de Deltagoot van Deltares in Delft. Daar vinden de golftesten eind dit jaar plaats.  

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Rijkswaterstaat en de waterschappen staan voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Ruim 1.500 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen moeten tot 2050 worden aangepakt. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk en op dijkversterking. Het moet sneller, beter en efficiënter. Dit gebeurt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een dijkversterkingsprogramma waar Nederland 13,7 miljard euro voor uittrekt.