Vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân opnieuw toegenomen

30-08-2023 JOURE – De vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân blijft toenemen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Planbureau Fryslân, dat mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) is uitgevoerd. De gemiddelde inschrijfduur is gestegen, het aantal reacties per aangeboden huurwoningen is toegenomen en de doorstroming laat een dalende ontwikkeling zien. Deze ontwikkelingen komen in de meeste opzichten overeen met de trends uit de voorgaande rapportage van vraagdrukcijfers.

In de periode van 2017/2018 tot 2021/2022 is de gemiddelde inschrijfduur van een actief woningzoekende in de provincie Fryslân toegenomen van 28 tot 37 maanden. In dezelfde periode is het gemiddelde aantal reacties op de door de corporaties aangeboden woningen gestegen van 47 tot 81 en is het aantal woningen dat voor verhuur beschikbaar kwam met 7% gedaald.

Toegenomen vraagdruk
De huisvesting van statushouders en de beperkte doorstroming van ouderen naar andere woonvormen spelen een rol bij de toegenomen vraagdruk. Daarnaast is door de geringe doorstroming vanuit de sociale huur naar de koopsector de vraag naar sociale huurwoningen toegenomen. Dit is het gevolg van de hoge koopprijzen en de toenemende belangstelling van de wat hogere inkomens voor de sociale huur Daarnaast maken de langere wachttijden in overige delen van Nederland de sociale huurwoningen in de provincie extra aantrekkelijk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de toename van de vraagdruk zich alleen voordoet bij eengezinswoningen en dat die van appartementen min of meer stabiel is gebleven. Daarnaast valt het op dat de situatie op de sociale huurmarkt relatief het meest gunstig is voor ouderen. Er is betrekkelijk veel aanbod en weinig vraag voor ouderen.

Trends en ontwikkelingen
Het onderzoek is gedaan op basis van vier indicatoren: inschrijftijd, reactiegraad, slaagkans en mutatiegraad. De gegevens komen van acht corporaties in Fryslân en hebben betrekking op de afgelopen zes jaar. De meest recente resultaten over de afgelopen periode (2021-2022) worden vergeleken met de vier vorige metingen over de afgelopen zes jaar. Dit is een korte periode, waardoor de conclusies over de trends en ontwikkelingen beperkt zijn. De komende jaren wordt steeds jaarlijks een rapport uitgebracht. Het inzicht wordt hierdoor steeds beter.

Onderzoek
Dit onderzoek is mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) uitgevoerd. Aan de hand van onder andere de rapportages gaan corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten met elkaar in gesprek. Zodat ideeën, standpunten en mogelijke dilemma’s met elkaar gedeeld kunnen worden.

Deze gesprekken vinden onder andere plaats tijdens het maken van de lokale prestatieafspraken. Daarnaast wordt er op 6 september 2023 een bijeenkomst in Friesland georganiseerd voor alle corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten waar, naast het presenteren van de nieuwe cijfers, ook het gesprek gevoerd gaat worden over oplossingen en mogelijke dilemma’s.