Meer subsidie voor Ruim Baan voor Vissen 2

23-07-2023 JOURE – Het Waddenfonds is positief over verlenging van het project Ruim Baan voor Vissen 2 én verleent daarvoor een extra financiële bijdrage van 4,3 miljoen euro.

Werken aan het vergroten van het leefgebied voor vis
Het project Ruim Baan voor Vissen 2 richt zich op het herstel van de ecologische verbindingen tussen zoet en zout water langs de hele Noord-Nederlandse Waddenkust. Denk aan de aanleg van zoet-zoutovergangen tussen Waddenzee en het binnenwater, het herstellen en koppelen van de ecologische verbindingen met het achterland, de ontsluiting en het herstel van paai- en opgroeigebieden voor vis, kennisontwikkeling en monitoring en bredere aandacht voor het thema vismigratie.

Prijsstijgingen en veranderende inzichten
Binnen het project Ruim Baan voor Vissen 2 zijn naast de prijsstijgingen inmiddels veranderde inzichten ontstaan over de uitvoering. Dit draagt er nu aan bij dat de initiatiefnemers de projectperiode met twee jaar willen verlengen tot 31 december 2027. Om het project daarin te laten slagen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies een positief advies uitgebracht richting het Waddenfonds voor een extra financiële bijdrage van ruim 4,3 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft daarmee ingestemd.

Eerder stelde het Waddenfonds hiervoor al 12,8 miljoen beschikbaar. In totaal wordt er in dit meerjarige programma door de waterschappen in Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Hogeschool Van Hall-Larenstein ongeveer 60 miljoen euro geïnvesteerd.

Samenwerken voor een betere visstand
Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er te klein. Door dijken, sluizen, stuwen en gemalen is de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenwater achter de dijken hevig verstoord geraakt. Daardoor kunnen vissen lastig meren, beken en rivieren bereiken waar ze paaien en jongen krijgen. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals bijvoorbeeld de zeeforel, paling en glasaal het moeilijk hebben in het Waddengebied.

Met het project Ruim Baan voor Vissen 2 verbeteren de vier noordelijke waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, de leefomgeving voor de trekvis. Fysieke barrières worden opgeheven en visroutes worden onderzocht. Met als doel de populaties van de vissoorten in het Waddengebied te vergroten. Het Waddenfonds draagt daaraan bij.