Nieuw Natura 2000-beheerplan voor Friese Merengebied

19-07-2023 JOURE – Er is een nieuw Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied. Onder het Friese Merengebied vallen de Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten stelden het plan voor de tweede beheerplanperiode op 18 juli vast.

Het nieuwe beheerplan verschilt op inhoud weinig met het vorige beheerplan voor het Friese Merengebied. Belangrijk blijft de inzet op de ontwikkeling van natte graslanden, moeras en watervegetaties zoals krabbenscheer. Daardoor ontstaat geschikt leefgebied voor kwetsbare soorten als het porseleinhoen, de noordse woelmuis en de meervleermuis. Een ander belangrijk aandachtspunt is het bewaren van rust in het winterseizoen voor de overwinterende watervogels zoals het nonnetje en de smient. Om kansen en knelpunten voor verschillende soorten en activiteiten goed in kaart te brengen, is er nog wel aanvullend onderzoek nodig. Dat wordt binnen het nieuwe beheerplan opgestart. Op basis van de onderzoeken zullen gedurende de looptijd van dit beheerplan mogelijk aanvullende maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd.

Natuurdoelanalyses en Veegbesluit
De afgelopen periode maakte de provincie Fryslân natuurdoelanalyses voor de stikstofgevoelige natuurgebieden. Omdat eind vorig jaar een aantal nieuwe stikstofgevoelige habitattypen en twee aanvullende soorten zijn aangewezen door de minister (het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden, ook wel het ‘veegbesluit’), is ook voor dat gebied een (verkorte) natuurdoelanalyse gemaakt. Net als in het beheerplan zijn deze nieuw aangewezen doelen (nog) niet meegenomen in de natuurdoelanalyse. De provincie is in beroep gegaan tegen de aanwijzing van de stikstofgevoelige habitattypen en wil dit eerst afwachten. Hierbij zullen de nieuwe doelen uit het veegbesluit binnen drie jaar worden opgenomen in het beheerplan.  

Reacties en nieuwe inzageperiode
Het plan lag in het voorjaar ter inzage. Belanghebbenden konden toen een zienswijze indienen. Naar aanleiding van de ingediende reacties is het plan vrijwel hetzelfde gebleven. Indieners van een zienswijze kregen daar bericht over. Het is mogelijk in beroep te gaan tegen het nieuwe beheerplan. Daarvoor liggen het beheerplan en de reactienota (waar de reactie van de provincie op de ingediende zienswijzen in staat) ter inzage van 22 juli tot 2 september. De reactienota, het nieuwe beheerplan en informatie over in beroep gaan is te vinden op www.fryslan.frl/natura2000.