Snellere besluitvorming en meer participatie

24-06-2023 JOURE – Het versnellen van besluitvorming is één van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. In voorbereiding daarop heeft de raad afgelopen woensdagavond een aantal besluiten genomen, namelijk over delegatie, adviesrecht en participatie. De raad stemde met het voorstel van het college in, waarmee vlottere en efficiëntere besluitvorming wordt bevorderd.

Zorgvuldige voorbereiding
De raad gaf aan de zorgvuldige voorbereiding vanuit het college van burgemeester en wethouders te waarderen en vertrouwen te hebben in de nieuwe situatie, die ingaat op 1 januari 2024. Het gaat om nieuwe wetgeving en dat maakt het lastig om de materie in de juiste context te plaatsen. In meerdere informatieve sessies is de raad hierin meegenomen.

Twee instrumenten
Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning zijn beide instrumenten van de nieuwe Omgevingswet, die gaat over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan is in zekere zin de opvolger van het bestemmingsplan. Omdat dit kaderstellende beslissingen zijn, is de raad bevoegd om hierin wijzigingen aan te brengen. Om procedures te versnellen bestaat er onder de nieuwe wet de mogelijkheid om het vaststellen van delen van een omgevingsplan over te laten – te delegeren – aan het college. Bij het instrument omgevingsvergunning is dit juist andersom. Het college is bevoegd gezag, tenzij de gemeenteraad heeft aangegeven in bepaalde gevallen adviesrecht te willen hebben, bijvoorbeeld bij grote projecten.

De gemeenteraad heeft een mooie afweging gemaakt
Bij het besluit dat de gemeenteraad deze week heeft genomen is hierin een mooie afweging gemaakt en legt dit de verantwoordelijkheden daar waar die kunnen liggen. Gevolg hiervan is dat het college meer zeggenschap krijgt maar dat zij dit doet aan de hand van door de raad vastgestelde kaders. Dit maakt vlottere en efficiëntere besluitvorming mogelijk.

Evaluatie
Onderdeel van de besluitvorming is dat na een jaar evaluatie plaatsvindt zodat er waar nodig bijstelling kan plaatsvinden. De gemeenteraad blijft de hoofdlijnen van het beleid bepalen. Het college kan alleen besluiten nemen die passen binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld, zoals in de omgevingsvisie. De wethâlder: “Mei dit beslút fan de ried sette wy wer in konkrete stap foarút rjochting de nije Omjouwingswet en litte we mear oan ynwenners oer, op basis fan fertrouen”.

Participatie in aantal gevallen verplicht
College en raad vinden het daarnaast belangrijk dat een initiatiefnemer aandacht besteedt aan participatie voordat men een aanvraag indient voor een activiteit in de fysieke leefomgeving. De gemeente wil dit altijd stimuleren maar soms ook verplicht stellen. De raad heeft woensdagavond een aantal categorieën van ontwikkelingen vastgesteld, waarbij verplichte participatie geldt. In die gevallen kan een vergunningsaanvraag alleen worden ingediend nádat er door de indiener inhoud is gegeven aan participatie. Een praktisch hulpmiddel hierbij is de ‘participatiewijzer voor ruimtelijke initiatieven’: een checklist voor inwoners en ondernemers om invulling te kunnen geven aan participatie.

Tot slot
De procedures voor participatie zijn eerder dit jaar vastgelegd in de participatie- en inspraakverordening; deze vervangt de ‘oude’ inspraakverordening vervangt en vindt u op www.overheid.nl.