Provinciebestuur over Troonrede: “Erkennen van de onrust opent de deur naar het gesprek”

25-09-2022 JOURE – ‘Net fan de flier op ‘e souder’, dit Friese gezegde liep als een rode draad door de Troonrede. Het was een volle troonrede geeft het College van Gedeputeerde Staten aan, met het benoemen van alle problemen die spelen en dwars door de portefeuilles van alle gedeputeerden heenlopen. De Koning verwees naar de inhuldiging van Koningin Juliana in 1948. Ook toen was er sprake was van veel onrust in de samenleving. Er wordt ook nu hard gewerkt aan oplossingen, maar dat kan alleen stapsgewijs en breed gedragen. “En dat is soartefan de Fryske oanpak,” merkt gedeputeerde Sietske Poepjes op.

Energie
De negatieve ontwikkelingen op de gas- en energiemarkt krijgen de volle aandacht van het kabinet. Ze maakt 18 miljard euro vrij voor maatregelen, vooral gericht op de lage en middeninkomens. Het is daarnaast mooi dat het kabinet werk maakt van de energietransitie. De Koning refereerde aan onder andere windenergie en waterstof. Het Friese bestuur roept op ook aandacht te hebben voor groen gas en aquathermie. Ook zijn de vele lokale initiatieven van belang voor de energietransitie. Tot slot benoemde de Koning een nieuwe rol voor kernenergie. Fryslân ziet daarin op dit moment geen rol voor zich weggelegd. Mocht Fryslân in beeld komen voor een centrale, dan moet dat volgens de uitgangspunten ‘gezond en veilig’.

Stikstof
Het kabinet geeft aan dat een forse reductie van de stikstofuitstoot onomkeerbaar is, maar dat boeren perspectief geboden moet worden. Een heldere boodschap. Het is goed om te horen dat het kabinet oog heeft voor het perspectief van boeren om ook in de toekomst een fatsoenlijk inkomen te verdienen.  Hierbij geeft het kabinet nadrukkelijk aan dat ook in andere sectoren dan de landbouw, industrie en mobiliteit, de uitstoot omlaag gebracht moet worden. Deze gelijkmatige verdeling over de sectoren hebben wij ook in ons Friese Uitvoeringsprogramma opgenomen.

Het is mooi dat het kabinet erkent dat het belangrijk is om komend jaar voldoende tijd te nemen voor de precieze uitwerking per gebied. We herkennen de Koning zijn woorden dat er soms verschillende oplossingen zijn die een uitkomst kunnen bieden. Denk hierbij aan een andere bedrijfsvoering, innovatie en vrijwillige bedrijfsverplaatsing en/of uitkoop.