Reeks onderzoeken in het kader van evaluatie van Meststoffenwet

30-06-2024 JOURE – Met het oog op de evaluatie Meststoffenwet wordt momenteel een aantal onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting zullen deze zomer daar conceptrapportages van worden opgeleverd. Het ministerie van LNV wil dan een bijeenkomst organiseren waarin met sectorpartijen, natuurorganisaties, waterschappen, provincies en overige stakeholders wordt gereflecteerd op de uitkomsten van de verschillende onderzoeken. In september worden de onderzoeksrapporten naar verwachting met de Tweede Kamer gedeeld. Dat meldt minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer.

Het RIVM en Wageningen Environmental Research brengen met het oog op de evaluatie het meetbare en verwachte effect van het gevoerde en het huidige mestbeleid op de waterkwaliteit in beeld. Ze kijken enerzijds naar gegevens afkomstig van metingen over de huidige en voorgaande toestand van de waterkwaliteit. Anderzijds werken ze aan een modellering van het effect van het zevende actieprogramma en de derogatiebeschikking richting de jaren 2027, 2033 en 2045.

De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet laat onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de mestmarkt voor de periode 2018-2022. Dat gaat onder andere over de mestproductie, het mestgebruik, de mestplaatsingsruimte en de export van mest. Er wordt ook een analyse gegeven over de effectiviteit van de in 2014 ingevoerde mestverwerkingsplicht en over het effect van het zevende Actieprogramma en de derogatiebeschikking op de vraag en het aanbod van dierlijke mest.

De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet is ook gevraagd om op hoofdlijnen mogelijke beleidsopties te schetsen waarmee waterkwaliteitsdoelen voor nutriënten afkomstig van de landbouw gehaald kunnen worden. Hierbij zet de commissie de beleidsopties af tegen een variant van bedrijfsspecifieke doelsturing en brengt ze verschillende mogelijkheden voor doelsturing in kaart. Ook is aan de commissie gevraagd om van de beleidsopties een inschatting te geven over de economische effecten en de mate waarin de mogelijke opties inpasbaar zijn in de bedrijfspraktijk.

Wageningen Economic Research voert ook een belevingsonderzoek uit waarin wordt onderzocht hoe agrarische ondernemers tegenover het mestbeleid staan en wat hun ervaringen zijn. Dit onderzoek bestaat uit een enquête waarvan de resultaten verder zijn geduid in focusgroepen waaraan boeren deelnemen.