Stalemissies melkveehouderij zijn lager dan eerder gemeten

28-06-2024 JOURE – De gemeten stalemissie van methaan en ammoniak van melkveebedrijven in het project Netwerk Praktijkbedrijven blijken lager dan in eerder onderzoek werd gemeten. Gemeten met referentiemethoden lag de emissie bij alle deelnemers van het netwerk op 160 kilo methaan en 9,8 kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Op 15 onderzoeksbedrijven, verdeeld over Nederland, is vanaf maart 2021 de stalemissie van ammoniak en methaan continu gemeten. Op deze bedrijven was de emissie gemiddeld 153 kilo methaan en 9 kilo ammoniak per dierplaats. Als standaard emissiewaarde geldt een emissie van 13 kilo ammoniak per dierplaats per jaar.

Onderzoekers hebben op twee manieren gemeten. Via sensoren zijn continu de concentraties van ammoniak, methaan en kooldioxide in de stal bepaald. Op basis van deze metingen en informatie van de veehouder over aanwezige dieren en melkproductie kan dan de emissie per dag worden uitgerekend. De sensoren zijn gekalibreerd in het laboratorium. Elke 2 maanden is tevens een puntmeting uitgevoerd. Daarvoor is gedurende 24 uur een luchtmonster uit de stallen genomen, wat in een laboratorium werd onderzocht via referentiemethoden. Daarmee zijn de sensoren.

De verschillen tussen de bedrijven zijn groot, afhankelijk van het vloertype. Bedrijven met een standaard roostervloer behaalden een gemiddelde ammoniakemissie van 9,5 kilo per dierplaats per jaar. De overige stallen met een emissie-arm systeem kenden een hogere ammoniakuitstoot dan de officiële emissiefactor. Uitzondering vormt het agro-innovatiecentrum De Marke. Dat scoorde lager dan de officiële norm. Gemiddeld gezien lagen de ammoniakemissies wel lager dan de emissie bij een standaard roostervloer.

Bij de emissiearme en reguliere stalsystemen is de methaanemissie gelijk. Alleen bij een systeem waarbij geen mestopslag in de stal aanwezig is, komt de methaanemissie met 128 kilo per dierplaats pakweg circa 12% lager uit dan in de stalsystemen met mestopslag in de stal. De methaanemissie is in voorjaar lager. Mogelijk omdat dan de mestkelders worden leeggereden. Verder blijkt bij bedrijven zonder weidegang de emissie van ammoniak in de zomer hoger dan in de winter.