Nieuw kabinet moet veel Europese richtlijnen aangepast zien te krijgen

18-05-2024 JOURE – In het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten met het oog op de vorming van een nieuw kabinet schrijven de partijen dat zij hoogwaardige landbouwgrond willen beschermen. Er wordt niet gestuurd op gedwongen krimp van de veestapel, maar op instandhouding van belangrijke natuur. De partijen willen in Europa alles op alles gezet om Europese richtlijnen aan te passen. 

Er wordt ingezet op een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn gebaseerd op gemeten waterkwaliteit. De derogatievrije zones rondom Natura-2000 gebieden worden beperkt tot alleen stikstofgevoelige natuurgebieden. De bufferstroken worden verkleind van 250 naar 100 meter en de maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest van 170 kilo per hectare moet uit de Nitraatrichtlijn worden geschrapt.

De vier partijen willen een herijking van de Natura 2000-gebieden, gericht op een hoofdstructuur van robuuste natuurgebieden. Ze willen geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt. In principe willen de  partijen niet importeren wat in Nederland niet geproduceerd mag worden en bij het afsluiten van internationale handelsverdragen staat het gelijke speelveld voorop. Wet- en regelgeving worden aan de voorkant scherper juridisch getoetst om rechtszaken achteraf te voorkomen.

Voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging worden waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd. Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk, juridisch houdbaar, een ‘afrekenbare stoffenbalans’ ontwikkelen, waardoor boeren zelf kunnen sturen op doelen en deze integraal gehaald worden. Met het oog op de Europese Nitraatrichtlijn gaat Nederland aantonen dat bepaalde gebieden niet langer als kwetsbaar bestempeld horen te worden.

Er wordt niet gestuurd op gedwongen krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening. De rode diesel komt terug voor boeren, tuinders en loonwerkers. Waar het gebruik van modellen onontkoombaar is, worden ze mede gebaseerd op meten en weten, en op basis van werkelijke waarnemingen in de praktijk. Het model Aerius calculator wordt ten behoeve van de vergunningverlening vervangen, zodra er een juridisch houdbaar alternatief is.

Er worden concrete stappen gezet naar een toekomstbestendige, nog meer dierwaardige veehouderij. Daartoe wordt per diersoort vastgelegd waar stallen aan moeten voldoen op lange termijn. De overheid maak het mogelijk te starten met concrete pilots. Aanvullend wordt bezien hoe het vervoer van dieren over lange afstanden beëindigd moet worden, als dit niet volgens de geldende, Europese dierenwelzijnseisen kan, en niet kan worden gehandhaafd.

In het natuurbeleid wordt de daadwerkelijk gemeten staat van de natuur leidend. De kritische depositiewaarde gaat uit de wet en wordt vervangen door een juridisch houdbaar alternatief. De stikstofaanpak wordt gebaseerd op bedrijfsspecifieke emissiedoelen, gebaseerd op de gebiedsgerichte aanpak. Reductie van de stikstofuitstoot vindt plaats daar waar dat aantoonbaar nodig is voor de instandhouding van de natuur en andere drukfactoren worden ook aangepakt.

Er komt een juridisch houdbare, wetenschappelijk verantwoorde rekenkundige ondergrens, dan wel drempelwaarde, van minimaal 1 mol stikstof per hectare per jaar. Op basis hiervan, of met beschikbare stikstofruimte via extern salderen, worden ‘PAS-melders’ met voorrang gelegaliseerd. Dit alles wordt juridisch geborgd.