Extra geld nodig voor planuitwerking Koehool Lauwersmeer

28-04-2024 JOURE – Tussen Koehool en Lauwersmeer werkt Wetterskip Fryslân aan het verbeteren van de Waddenzeedijk. Samen met de provincie, gemeenten Noardeast-Fryslân, Waadhoeke, Rijkswaterstaat en een afvaardiging van de landbouw en natuurorganisaties kijken we onder de naam 1DYK hoe we de dijk kunnen verbeteren, de natuur herstellen en het gebied verrijken. In november 2021 stelde ons algemeen bestuur het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering vast. De afgelopen periode is gebleken dat het uitwerken van het voorkeursalternatief ingewikkelder is dan verwacht. Regelgeving, grote maatschappelijke opgaven en stijgende kosten spelen hierin een rol. Er is € 3,2 miljoen (netto) extra nodig voor het uitwerken van de plannen. De totale kosten voor de dijkverbetering stijgen met de huidige inzichten naar verwachting niet.

Dagelijks bestuurder Frank Jorna:‘De kosten gaan voor de baten uit. De extra inspanningen in kennis en organisatie die nu nodig zijn, leveren uiteindelijk een besparing op bij de realisatie van de dijk.’

Het project Koehool Lauwersmeer is één van de grootste dijkverbeteringen in de geschiedenis van Fryslân. Het project is nodig om onze inwoners ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen vanuit de Waddenzee. Tussen Koehool en Zwarte Haan vervangen we het asfalt en de stenen op delen waar dat nodig is. Dit geldt ook voor de dijk tussen Ternaard en Peazens-Moddergat. Hier wordt de dijk hoger en komt er aan de landzijde een berm die zorgt voor extra steun.

Tussen Zwarte Haan en iets voorbij de pier bij Holwerd vervangen we het asfalt en de stenen door gras en klei. Dat geldt ook voor de dijk bij Peazemerlannen. Op deze delen van de dijk verflauwen we het talud aan de zeezijde van de dijk. Deze groene dijk passen we toe waar voorland aanwezig is. Een groene dijk is in de toekomst makkelijker uit te breiden, duurzamer en past goed in het landschap.

Uitdagingen bij het uitwerken van de plannen
Op dit moment zoeken we naar mogelijkheden om binnen de geldende regelgeving voor Natura2000, stikstof en Unesco Werelderfgoed de dijk te verbeteren. Dat is een uitdaging. Dat geldt ook voor het vinden van mogelijkheden binnen maatschappelijke opgaven zoals de Programmatische Aanpak Grotere Wateren en Fries Programma Landelijk Gebied. 

Onze ambitie om met het verbeteren van de dijk ook de natuur te herstellen en het gebied te verrijken vraagt om nieuwe manieren van samen werken. Daarnaast zijn door externe factoren, zoals inflatie, zijn de kosten harder gestegen dan we konden voorzien. Dat betekent dat € 3,2 miljoen (netto)extra nodig is voor het uitwerken van de plannen.

Uitgaven beperken, inkomsten verhogen
Om de extra kosten voor het uitwerken van de plannen te verlagen, hebben we gekeken naar mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. We zijn hierover met het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma in gesprek. Ook kijken we hoe we de kosten voor de samenwerking binnen 1DYK onder onze partners kunnen verdelen. Daarnaast hebben we gekeken hoe we onze uitgaven kunnen beperken. In de verkenningsfase (fase voor de planuitwerking) hebben we geld overgehouden. Dit zetten we nu in.

Totale kosten dijkverbetering stijgen niet
Op dit moment werken we de plannen voor de dijkverbetering verder uit. Als gevolg van nieuwe kennis en inzichten blijkt een groter deel van de dijk aan de waterveiligheidsnormen te voldoen. Dat betekent dat we 29 kilometer dijk verbeteren. Eerder gingen we uit van 47 kilometer. Daarom zijn de verwachte kosten voor de realisatie lager dan eerder begroot en stijgen de totale kosten voor de dijkverbetering niet.

Besluit algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân vraagt het algemeen bestuur om bestemmings-en kredietreserves van € 2,1 miljoen in te zetten en € 1,1 miljoen als aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De commissie vergadert hierover op 13 mei. Op 28 mei neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit.