Gezamenlijk Friese lobby en wooncongres in het najaar over woningbouw

25-04-2024 JOURE – Na de zomer organiseren gemeenten en provincie een congres over woningbouw in Fryslân. De uitkomsten van die bijeenkomst worden gebruikt als start van het gezamenlijk gedragen Friese woonplan. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de wethouders wonen van de vier grote Friese gemeenten, de Vereniging Friese Gemeenten en de gedeputeerde wonen van de provincie Fryslân. 

Dinsdagavond 23 april hebben de bestuurders een open en constructief gesprek gevoerd over woonopgave waar Fryslân voor staat. Ze zijn het er over eens dat er grote ruimtelijke opgaven zijn die op verschillende manieren zullen moeten landen in en nabij de Friese kernen. Onderkend wordt dat de grote huidige en toekomstige opgave een plek moet en kan krijgen in zowel stedelijke als plattelandskernen en op de Waddeneilanden. 

Tegelijkertijd her- en erkennen partijen dat woningbouw in Fryslân onderdeel is van de nationale woningbouwopgave en dat er op landelijk niveau keuzes gemaakt worden ten aanzien van grootschalige woningbouwlocaties. Er is daarom overeen gekomen dat provincie en de Friese gemeenten richting het Rijk communiceren hoe zij hier in gezamenlijkheid een constructieve  bijdrage aan leveren. Het uitgangspunt hierin is dat de Friese context leidend is; bouwen naar aard, schaal en karakter. 

Wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden: “Wij zijn content met de uitkomst van het gesprek op dinsdagavond. Als F4 (Smallingerland, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden) erkennen wij ook dat er een breed Fries verhaal moet komen met uiteraard respect voor de verschillende schaalniveaus en uitdagingen”. Gedeputeerde Sijbe Knol: “Wy sjogge ek de foardielen fan in posysje yn de Nota Romte dy’t troch it Ryk taret wurdt. Yn dy nota moat it stedsk potinsjeel in plak krije. Dêrneist bin ik tefreden mei it petear dat plakfûn hat. Stêd en plattelân hawwe inoar nedich. Allinnich in mienskiplike lobby op de ferskate ûnderwerpen kin Fryslân sterker meitsje. De kommende tiid sille we dat ferhaal lade.” 

Aanbod aan het Rijk
In december is er al met kracht enpositief gereageerd op een extra opgave van 3000 woningen boven op de al lopende Fryske woondeal. De Friese bestuurders pakken die opgave verder in gezamenlijkheid op. In juni organiseert de VFG een bijeenkomst over ruimtelijke ordening waar ook woningbouw een belangrijk onderdeel zal zijn. Daarnaast wordt een stevige lobby richting Den Haag ingezet om het vanuit Fryslân een plek af te dwingen in de Nota Ruimte die door het Rijk wordt voorbereid. 

Wethouder Erik de Groot (Harlingen) als voorzitter van de commissie ruimte en wonen binnen de VFG: “Alleen een gezamenlijk lobby vanuit Fryslân kan de positie van onze provincie versterken. Er liggen verschillende opgaves: De aanpak van onze kleinere kernen, de positie van onze steden maar ook de herstructureringsopgave, het houdt allemaal verband met elkaar. De lobby vanuit Fryslan zal in gezamenlijkheid en op al deze aspecten plaats moeten vinden.”

Wooncongres
Gemeenten en provincie zijn verder overeengekomen dat ze in het najaar een Fries wooncongres organiseren. Tijdens dit wooncongres zullen de verschillende ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting aan bod komen. Eén van die ontwikkelingen is het Friese woonplan dat de provincie gaat maken. De provincie wil graag het gesprek aangaan met onder andere gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen over de Friese woningbouwopgave.