De toekomst van klimaatbestendig Fryslân in twee animaties

25-04-2024 JOURE – Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, droogteschade, hittestress en verzilting toe. In twee animaties leggen Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân uit hoe we in de tweede helft van deze eeuw nog goed kunnen wonen, werken en recreëren in Fryslân en het Groninger Westerkwartier.

In de animaties worden de toekomstige uitdagingen voor het Friese water- en bodemsysteem uitgelegd. De animaties laten zien welke visie Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân (FK2050) hebben voor een klimaatbestendige regio waarin water en bodem sturend zijn in de ruimtelijke inrichting. Dit vraagt om maatwerk per deelgebied: de veengronden, kleigronden, zandgronden, Waddeneilanden en het bebouwd gebied kennen allemaal eigen uitdagingen en mogelijke oplossingen. 

Gedeputeerde Friso Douwstra: ”Deze animaties laten op eenvoudige wijze zien welke moeilijkheden we tegemoet gaan op het gebied van wateroverlast en droogte als we niets doen. Het is heel belangrijk om samen te werken aan een klimaatbestendig Fryslân.”

Van visie tot animatie en uitvoering
In de animaties wordt een dringende oproep gedaan aan iedereen om mee te werken aan de noodzakelijke veranderingen. Het uitwerken van de maatregelen gebeurt samen met betrokken partijen in de gebieden. 

Dagelijks Bestuurder Cees Pieter van Burgsteden van Wetterskip Fryslân: ”De animaties geven een goed inzicht in de ontwikkeling van het watersysteem in Fryslân in de komende vijftig tot honderd jaar. Ze helpen ons om als samenleving slimme keuzes maken voor de toekomstige inrichting van Fryslân.”