Aangescherpte maatregelpakketten geven zicht op uitvoering FPLG

10-04-2024 JOURE – Fryslân hoopt dit najaar aan de slag te kunnen gaan met maatregelen in het landelijk gebied. De provincie maakt aanspraak op €150 miljoen voor het Veenweideprogramma, voor investeringen in stikstofreductie door de landbouw en voor bomen en weidevogels. Deze plannen zijn gebundeld in drie aangescherpte maatregelpakketten van het Fries Programma Landelijk gebied (FPLG) die afgelopen week naar het Rijk zijn gestuurd. 

“Met deze maatregelen kunnen we op korte termijn een bijdrage leveren aan het halen van de landelijke doelstellingen,” zegt gedeputeerde Femke Wiersma. “We hopen dat het Rijk het geld nu ook snel beschikbaar stelt. Dan kunnen we aan de slag.” 

Natuur, Klimaat-Veenweide en Landbouw
In het pakket Natuur (aanvraag €43 miljoen) gaat het om maatregelen voor de uitvoering van de Friese bomen- en bossenstrategie, maatregelen die de instandhouding en verbetering van weidevogelgebieden stimuleren en kennisontwikkeling. Het pakket voor Klimaat-Veenweide (aanvraag €45,7 miljoen) is vooral gericht op ingrepen in het watersysteem die bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen. Het pakket met maatregelen voor de landbouw (aanvraag €61,6 miljoen) speelt onder andere in op een verlenging van de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie.   

Uitgebreider onderbouwd
De drie maatregelpakketten zijn niet nieuw. Het zijn verbeterde versies van de plannen die medio 2023 met de eerste versie van het FPLG bij het Rijk zijn aangeleverd. Er is nu uitgebreider onderbouwd op welke manieren de maatregelen bijdragen aan de landelijke doelen voor natuur, water en klimaat en waarom bepaald onderzoek nodig is. De aanvulling van de argumentatie werd gevraagd na een toetsing door het Rijk en Wageningen Economic Research.

Volgende aanvraagronden
Alleen de onderdelen die positief werden beoordeeld, komen op dit moment in aanmerking voor financiering. Twee andere pakketten (Water & Bodem en Sociaaleconomisch) vielen vorig jaar buiten het beoordelingsproces. Deze zullen in volgende aanvraagronden opnieuw worden ingediend. 

Rijk besluit in juni
Aanscherping van de pakketten werd gevraagd om definitief in aanmerking te komen voor het geld dat de Tweede Kamer in februari beschikbaar stelde aan het ministerie van LNV voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Landelijk ligt in deze eerste ‘tranche’ maximaal €1,28 miljard klaar. Na definitieve beoordeling van alle maatregelpakketten door het Rijk, wordt in juni 2024 bekend welk deel hiervan uiteindelijk wordt uitgekeerd. Met de uitkering van geld, naar verwachting in het najaar, kunnen provincie, Wetterskip en Friese gemeenten de energie in de gebieden ook in concrete plannen omzetten.