De raad vergadert op 27 maart (Petear)

24-03-2024 JOURE – Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  • Petear 27 maart 2024
    Aanmelden om mee te praten vóór maandag 25 maart 10.00 uur. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen.

U kunt de vergaderingen vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Agenda
– Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân
– Opheffing openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske
– Jaarrekening 2021 Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing
– Zienswijzen kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân
– Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De Fryske Marren 2023
– Nota levenscyclusbeheer Gemeentelijk Vastgoed DFM
– Inkoop- en aanbestedingsbeleid DFM 2022
– Uitvoeringsprogramma 2022-2026
– Bestemmingsplan Beuckenswijkstraat 48 Sondel
– Verklaring van geen bedenkingen Ringvaart 5 in Bantega
– Recreatief gebruik bestaande woning Sondelerleane 2 te Sondel
– Onttrekking openbaarheid pad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel
– Rekenkameronderzoek Evaluatie participatiewet