Zienswijze van LTO op ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement

23-03-2024 JOURE – Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben met het oog op het programma Integraal Riviermanagement in december 2023 het ontwerpprogramma gepresenteerd. Binnen het programma werken de verschillende overheden de komende decennia aan een toekomstbestendig rivierengebied. De focus ligt op een veilig, bevaarbaar, watersysteem met voldoende natuur, een goede waterkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling. LTO Nederland diende samen met LTO Noord, LLTB en ZLTO een zienswijze in. De organisaties vinden dat er in het ontwerpprogramma onvoldoende rekening wordt gehouden met de landbouw in het rivierengebied.

De land- en tuinbouw is een belangrijke grondgebruiker, zowel buitendijks als binnendijks. Naast het agrarisch gebruik leveren land- en tuinbouwbedrijven belangrijke blauw-groene diensten rondom waterveiligheid en wateropslag. Deze rol wordt niet expliciet erkend in het ontwerpprogramma, stellen de landbouworganisaties.

Er zijn bij LTO Noord, LLTB, ZLTO en LTO Nederland zorgen over de potentiële gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor de landbouwsector, zoals de grootschalige herinrichting van het rivierengebied. Dit zou onvermijdelijk ten koste gaan van landbouwgrond, terwijl landbouwkundig gebruik en waterafvoer heel goed samen kunnen gaan, zo stellen zij.

Veel agrarische bedrijven zijn afhankelijk van de gronden in de uiterwaarden. Als er veel gronden worden onttrokken aan de landbouw, betekent dit een ernstige bedreiging voor hun toekomst. Het buitendijkse landbouwareaal van circa 50.000 hectare moet volgens de organisaties zoveel mogelijk behouden blijven om zowel de economische als de maatschappelijke doelen van de landbouw te kunnen realiseren.

De planning van de verschillende onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden is momenteel onduidelijk. Dit kan leiden tot onzekerheid en onnodige complicaties in de toekomst. Daarnaast zijn er zorgen over de governance van de uitwerking van het programma in de praktijk. Het lijkt erop dat er vrijwel alleen overheidsinstanties betrokken zijn, terwijl maatschappelijke organisaties, waaronder de landbouwsector, op een aanzienlijke afstand worden gehouden. LTO wil als vertegenwoordiger van de land- en tuinbouw nauwer betrokken zijn bij de governance van het proces.