Nederlandse zuivelsector waarschuwt voor gevolgen van mestcrisis

21-03-2024 JOURE – De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden of de huidige mestcrisis kan worden gekeerd. De afbouw van derogatie, de invoering van bufferstroken en de aanwijzing van ‘nutriënt verontreinigde-gebieden’ zorgen voor een groot verlies aan plaatsingsruimte van dierlijke mest. Het gevolg is dat de hele Nederlandse melkveehouderij in een acute crisis is beland door het niet kunnen plaatsen van mest. 

Voor oplossingen die op korte en lange termijn bijdragen aan de balans op de mestmarkt hebben de melkvee- en zuivelorganisaties de volgende ideeën aangedragen bij het ministerie van LNV:

1. Per direct permanente grasland derogatie op basis van dierlijke mest.
Derogatie heeft grote invloed op de mestbalans en is in staat de mestmarkt te herstellen. Dit kan door de oude derogatie te herstellen, te pauzeren of een nieuwe derogatie in te richten. Er zijn specifieke invullingen aangedragen door grondgebonden bedrijven en de biologische melkveehouderij.

2. Herziening van bufferstroken voor graslandpercelen langs alle waterlichamen.
De bufferstroken langs waterlichamen worden maximaal 0,5 meter breed.

3. Renure-meststoffen erkennen als kunstmestvervanger.
Met de erkenning kan dierlijke mest nog beter worden gewaardeerd, breder worden toegepast en hoeft er minder kunstmest te worden aangekocht.

4. Blijvend inzetten op vrijwillige stoppersregelingen.
Stoppersregelingen dragen er aan bij dat de mestproductie daalt. Dit biedt ruimte voor de blijvers en daarom is het van belang dat er een bredere, nieuwe stoppersregeling komt die voor meer bedrijven aantrekkelijk is. Voor een verdere daling van de mestproductie kan ook overwogen worden het percentage afroming fosfaatrechten bij overdracht buiten familieverband te verhogen.

De snelheid waarmee de sector plaatsingsruimte verliest, maakt het simpelweg onmogelijk om binnen de termijn te voldoen aan de Europese regels. De Europese Commissie kan Nederland houden aan het halen van gestelde opgaven en in het uiterste geval een ingebrekestellingsprocedure opstarten. Maar aan het onmogelijke kan niemand worden gehouden, stellen de organisaties.

Het pleidooi is afkomstig van Dutch Dairymen Board, LTO Nederland – vakgroep Melkveehouderij, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, De Natuurweide, Netwerk Grondig, Nederlandse Zuivel Organisatie en ZuivelNL.