Friese overheden ingenomen met funderingsadvies Rli

05-03-2024 JOURE – De Friese overheden ondersteunen het dringende advies om te komen tot een doeltreffende nationale aanpak van funderingsproblematiek. Dit advies aan het kabinet is donderdag gepresenteerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het sluit aan bij de stappen die de provincie, Wetterskip Fryslân en gemeenten al hebben gezet. 

De Rli stelt dat 425.000 gebouwen in Nederland tussen nu en 2035 te maken kunnen krijgen met funderingsproblemen. Voor het Friese veenweidegebied geldt dit voor naar schatting 12.500 huizen met ondiepe funderingen en houten paalfunderingen. Vaak is funderingsproblematiek een verborgen probleem, maar op sommige plaatsen leiden verzakkingen al tot schade, bijvoorbeeld bij de bekende code-roodgevallen in de Groote Veenpolder in Weststellingwerf. De mensen die dit treft worden niet alleen geconfronteerd met praktische en financiële problemen, maar ook met zorgen, frustraties en stress.

Steun voor nationale aanpak
De Friese overheden zijn ingenomen met het Rli-voorstel voor een nationale aanpak. De problemen met funderingen zijn al geruime tijd bekend maar nog onopgelost. Het is daarom belangrijk dat er nu landelijk aandacht is voor herstel en preventie. De Friese overheden gaan ervan uit dat het Rijk hier voortvarend mee aan de slag gaat en hopen dat de formerende partijen hieraan ook aandacht schenken. De RLi adviseert tot 2035 een aanpak langs 5 sporen: zorgen voor een betere informatievoorziening, het voorkomen van meer schade, het ontzorgen van getroffen bewoners, het creëren van subsidie- en leenmogelijkheden en het zorgen voor een gezamenlijke uitvoering met een nationaal coördinator.  

Door met Friese maatregelen
Dit sluit aan bij de aanpak waaraan sinds 2020 is gewerkt voor het Friese veenweidegebied. Het Rli-advies ondersteunt de Friese conclusie dat de oplossing voor de problemen niet te vinden is in juridische procedures en dat de problematiek een landelijke aanpak vraagt, omdat deze te groot is voor lagere overheden. In afstemming met het Rijk willen de Friese overheden doorgaan op de ingeslagen weg. 

Funderingsloket en subsidieregelingen
Op  vrijdag 1 maart is het Funderingsloket Fryslân geopend. Fryslân heeft al een subsidieregeling voor funderingsonderzoek en komt later dit jaar met een subsidieregeling voor funderingsherstel. Voor de schrijnende gevallen wordt gewerkt aan een maatwerkoplossing. Het Rli-advies pleit ook voor het instellen van een loket en subsidies voor funderingsonderzoek, het maken van een herstelplan en het eigenlijke herstelwerk.

Op de goede weg
De overeenkomsten tussen de Friese aanpak en het Rli-advies versterken bij de Friese overheden het gevoel dat ze op de goede weg zijn. Ze raden burgers met vragen aan het Funderingsloket Fryslân te benaderen en als dat nodig is ook aanspraak te maken op de subsidieregeling voor onderzoek.