SDE++ voor 2024 gaat op 10 september open

04-03-2024 JOURE – Vanaf 10 september wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw opengesteld. Er is een openstellingsbudget van 11,5 miljard euro beschikbaar voor 2024. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van circa 4,7 megaton op in 2030. Dit is een grotere verwachte CO2-besparing dan vorig jaar, doordat er dit jaar een hoger openstellingsbudget beschikbaar is.

Sinds vorig jaar zijn er ‘hekjes’ geïntroduceerd in de SDE-regeling. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimum bedrag voor een specifiek domein gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod.

De hekjes bestaan uit drie domeinen: ‘Lagetemperatuurwarmte’ (zoals geo- en aquathermie), ‘Hogetemperatuurwarmte’ (zoals open industriële warmtepompen en elektrische boilers) en ‘Moleculen’ (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor de drie domeinen is ieder 1 miljard euro gereserveerd. Verder blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

De SDE++ staat in 2024 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2023 ook in aanmerking kwamen. Waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CO2-afvang en -opslag. Dit jaar worden er op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving een aantal nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder: zonne-energie waar een kleine dak aanpassing voor nodig is en een nieuwe categorie warmtepomp voor de glastuinbouw. Ook voor technieken met een lagere netimpact worden  twee nieuwe categorieën opengesteld: de procesgeïntegreerde warmtepomp en thermische opslag voor hogetemperatuurwarmte.

Het kabinet is voornemens om overwinsten bij de productie van duurzame elektriciteit uit zon en wind vanaf dit jaar te verrekenen. Voor deze categorieën zullen inkomsten boven een bepaald niveau als overwinst worden aangemerkt. Deze overwinst wordt vervolgens gedurende de subsidieperiode verrekend met al uitgekeerde of nog uit te keren subsidie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er door hoge energieprijzen sprake is van hoge winsten, en in een latere periode bij lagere energieprijzen sprake zou zijn van subsidie. De Raad van State zal hier nog een advies over uitbrengen.

De openstellingsronde heeft vijf fasen, waarin de maximale subsidie oploopt. Projecten met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 kunnen zo eerder indienen en dus eerder aan bod komen. De eerste openstelling is op 10 september en de vijfde start op 7 oktober. De SDE-regeling vergoedt alleen het eventuele verschil tussen de kostprijs van de duurzame techniek en de opbrengst van de geproduceerde duurzame energie of verminderde CO2-uitstoot.