Kansen voor verduurzaming van landbouwmachines

04-03-2024 JOURE – In opdracht van het ministerie van LNV heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) onderzoek verricht naar de mogelijkheden van verduurzaming bij de inzet van landbouwwerktuigen door vermindering van broeikasgasemissies. Voor het rapport werd een deskstudie uitgevoerd en werden interviews en overlegsessies gehouden met stakeholders. Aandachtspunten waren het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, batterijen en elektrisch materieel, waterstof, robotisering en gedragsverandering.

De conclusie is dat er kansen zijn voor significante emissiereducties, maar dit vergt vaak nog technologische ontwikkeling en verlaging van de kosten. De overheid kan het proces versnellen via ondersteuning van R&D, financiële stimulansen voor duurzame praktijken, en educatie van eindgebruikers.

Omdat het ministerie van LNV voor landbouwzaken verantwoordelijk is, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor rijdende voertuigen het beleid voert, is het enigszins onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de verduurzaming van landbouwwerktuigen. De sector kent zelf niet alle mogelijke opties voor verduurzaming en mist een koers vanuit het rijk op dit onderwerp.

Het rapport Verduurzaming landbouwwerktuigen – Routes voor de Transitie is door minister Adema van LNV naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat er voor het einde van het jaar een plan van aanpak opgesteld wordt.