Conceptkerndoelen Friese taal en cultuur gepresenteerd

15-02-2024 JOURE – In het kader van de curriculumherziening heeft Cedin op woensdag 14 februari de conceptkerndoelen Friese taal en cultuur gepresenteerd en aan gedeputeerde Folkerts aangeboden. Met deze belangrijke mijlpaal is officieel de volgende fase van de curriculumherziening van start gegaan waarin scholen de conceptkerndoelen zullen uitproberen in de praktijk. Deze testfase duurt nog dit hele jaar. Hierna worden de definitieve kerndoelen Friese taal en cultuur voorgelegd aan Provinciale Staten voor vaststelling. De bevoegdheid tot het vaststellen van de kerndoelen Friese taal en cultuur hebben Provinciale Staten sinds 2014. Dat betekent dat in 2025 voor het eerst de kerndoelen Fries door PS zullen worden vastgesteld.

Er zijn twee sets kerndoelen ontwikkeld. Eén set voor het primair onderwijs in de eindfase van groep 8 en één set voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de eindfase van klas 2 van het vmbo en klas 3 havo/vwo. Gedeputeerde Folkerts: “Wy hawwe in hege ambysje as it giet om it Frysk yn it ûnderwiis. Hjir heart in ambisjeus kurrikulum by en wy binne dan ek tige optein mei de konseptkearndoelen dy’t der no foar it fjild lizze om te probearjen.”

Meer aandacht voor Friese taal en cultuur en taalbewustzijn
De huidige kerndoelen Fries (vastgesteld in 2006) zijn vooral gericht op taalvaardigheid van het Fries. Met de nieuwe (concept)kerndoelen komt meer aandacht voor de Friese taal en cultuur en taalbewustzijn. De nieuwe conceptkerndoelen Friese taal en cultuur sluiten hiermee aan op onderwijskundige, vakspecifieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om de integratie van het taalleren in andere vakken, het vergroten van kennis in een rijke, krachtige taalleeromgeving en nieuwe inzichten op het gebied van meertaligheid.

Net als voor Nederlands, Rekenen en Wiskunde, is het aantal kerndoelen Friese taal en cultuur groter ten opzichte van de kerndoelen uit 2006. Als moedertaal van veel leerlingen in Fryslân en als tweede rijkstaal is het van belang dat het Fries proportioneel en gelijkwaardig aan het Nederlands wordt aangeboden in het onderwijs in Fryslân.

Kurrikulum.frl
De curriculumherziening voor het Fries is in 2018 van start gegaan onder de naam Kurrikulum.frl. De conceptkerndoelen Friese taal en cultuur zijn ontwikkeld door Cedin, in samenwerking met vakexperts en leerkrachten uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Fryslân.

In het traject tot het actualiseren van de conceptkerndoelen Friese taal en cultuur wordt nauw samengewerkt met SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) die van het Rijk de opdracht heeft gekregen om de landelijke kerndoelen te vernieuwen. Dit zorgt voor afstemming en samenhang met andere leergebieden binnen het landelijk curriculum.

De conceptkerndoelen en toelichting zijn te vinden op www.kurrikulum.frl(externe link).