Driehoek Joure Zuid en A7: geen flexwoningen, maar ruimte reserveren voor ziekenhuis

14-02-2024 JOURE – Het onderzoek naar de haalbaarheid van flexwoningen en een mogelijke invulling van de Driehoek Joure Zuid leidt tot twee voorstellen van het college aan de raad: geen flexwoningen op de A7-zone en bij de invulling van de Driehoek Joure Zuid prioriteit geven aan de vestiging van een mogelijk nieuw ziekenhuis. Naar verwachting behandelt de raad in maart de voorstellen.

Toekomstbestendig maken van de ziekenhuiszorg
In samenspraak met de inwoners van De Fryske Marren zijn er een viertal scenario’s geschetst voor de Driehoek Joure Zuid. Van de vier geschetste scenario’s geeft het college ‘scenario ziekenhuis’ de voorkeur. Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk om de zorg langdurig beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden in heel Fryslân. Het scenario ziekenhuis draagt daar aan bij. Naast het voorkeursscenario zijn ook schetsen gemaakt van een invulling met bos en natuur, met wonen, en met sport- en nutsvoorzieningen. Bij de invulling met sport- en nutsvoorzieningen zouden dan de huidige sportlocaties ingevuld kunnen worden met woningen.

Geen flexwoningen op de A7-zone
Voor de flexwoningen op de A7-zone zijn verschillende mogelijkheden onderzocht variërend van 20, 80 en 150 woningen. Op deze locatie blijken flexwoningen financieel niet haalbaar. Daarnaast is het belangrijk om de ontwikkelingen van het totale gebied integraal te bekijken. De inrichting van de A7-zone met flexwoningen kan belemmerend werken voor maatregelen die samenhangen met het voorkeursscenario in de Driehoek.

“Wy wolle in bydrage leverje oan it takomstbestindich meitsjen fan de sikehûssoarch yn Fryslân. Wy sille de helberens fan in nij sikehûs yn de Trijehoek De Jouwer Súd fierder ûndersykje moatte. Rjochting is nedich, dêrom freegje wy de ried yn te stimmen mei dit scenario”, sa seit wethâlder Chris van Hes.

Meer informatie over het doorlopen proces is te vinden op: www.defryskemarren.nl/driehoekjourezuid en www.defryskemarren.nl/a7-zone.