Vervolg voor Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân

14-02-2024 JOURE – Het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân krijgt een vervolg in 2024. Gedeputeerde Staten stelt op basis van het bestuursakkoord voor de jaren 2024 tot en met 2027 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Het programma werkt daarmee verder aan het stabiliseren – en op langere termijn toenemen – van de biodiversiteit in Fryslân.

In 2024 zet het programma onder andere in op een doorlopende leerlijn Leefomgeving. Waarbij het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs over biodiversiteit, maar ook het onderwijs voor 25-plussers, goed op elkaar aansluit. Er komt een tweede editie van het biodiversiteitsfestival BROED met icoonprojecten in de regio. Ook wordt er verder gewerkt aan het biodivers inrichten van provinciale steunpuntlocaties en het versterken en uitbouwen van het netwerk van de Friese overheden. Op het vlak van kennisuitwisseling, maar ook als het gaat om het versterken van biodiversiteit in de fysieke ruimte, zoals oever- en bermbeheer.

Het beschikbaar maken van informatie over biodiversiteit staat centraal op kennisplatform www.biodiversiteit.frl (externe link). Om ook een breed publiek meer inzicht te geven in de staat van de Fryske biodiversiteit, werken de provincie en het programma komend jaar aan het toegankelijk en duidelijk presenteren van de beschikbare informatie en cijfers.

Verbreden
Dit jaar onderzoeken de betrokken partijen welke mogelijkheden er zijn om het programma voor de langere termijn een vervolg te geven. Bijvoorbeeld door de verbreding te zoeken en aan te sluiten op de landelijke Agenda Natuurinclusief. Naast de onderwerpen waar het herstelprogramma zich nu al op richt, focust de Agenda Natuurinclusief ook op de biodiversiteit in andere domeinen. Op de plekken waar we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld natuurinclusiviteit op industrieterreinen, in de bouw, energie en gastvrijheidseconomie.

Samenwerking
Het Herstelprogramma Biodiversiteit is een samenwerkingsprogramma van de Friese gemeenten, organisaties op het vlak van natuur, cultuur, onderwijs en landschap, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Daarnaast is er ook een brede schil aan onderzoeksorganisaties en lokale bedrijven en (burger)initiatieven die een belangrijke rol spelen in het vooruithelpen van de biodiversiteit. Zo zaaiden afgelopen jaar twee lokale basisscholen bijvoorbeeld een Insectenidylle aan het Pylkwiersterpaad in samenwerking met IVN Natuureducatie, gemeente Leeuwarden en op initiatief van Doarpsbelang Himpens-Tearns.