Fryslân wil 4 miljoen voor 15 projecten in kleinere kernen

13-02-2024 JOURE – Elf Friese gemeenten dienen gezamenlijk een subsidieaanvraag in bij het Rijk voor de zesde openstelling van de zogeheten Woningbouwimpuls-regeling (WBI). In totaal gaat het om een aanvraag voor vier miljoen euro voor 15 projecten. Deze aanvraag, ook wel ‘Kleine Kernen Aanpak’ genoemd, moet ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden in Fryslân.

Naar aanleiding van de Friese Woondeals (april 2023) heeft minister De Jonge de WBI opengesteld voor een gemeente overstijgende bundeling van woningbouwprojecten. Hiermee kunnen – naast grote – ook kleine projecten profiteren van een financiële bijdrage van het Rijk. “En dat is tige wichtich,” zegt wethouder Bert Koonstra van de gemeente Noardeast-Fryslân. “Ek yn de lytsere kearnen yn Fryslân moatte betelbere wenningen realisearre wurde kinne. Dêrom hawwe we dit mei oare Fryske gemeenten oppakt. Sa kinne mei de Wenningbouwimpuls-regeling ek lytsere projekten yn plattelânskearnen finansjeel stipe wurde troch it Ryk.”

De provincie Fryslân ondersteunt de gezamenlijke aanvraag, zowel procesmatig als inhoudelijk. Gedeputeerde Sijbe Knol: “Wy hawwe mei it Ryk ôfspraken makke oer it dwaan kinnen fan in mienskiplike oanfraach troch gemeenten foar dizze regeling foar lytsere projekten. Den Haag moat him nammentlik realisearje dat der mear is as allinnich grutskalige wenningbou. Krekt dizze projekten yn de lytse kearnen binne foar in provinsje as Fryslân fan grut belang. Yn eardere regelingen koe der allinne per gemeente in oanfraach dien wurde. Om in subsydzje-oanfraach dy’t past by de skaal fan projekten op it Fryske plattelân dwaan te kinnen, moast de regeling oanpast wurde. Mar ek dy paste lykwols noch hieltyd net. Yn desimber hawwe wy dêrom ôfspraken makke mei de minister wêrtroch it mooglik wie om mei-inoar dochs in goeie oanfraach dwaan te kinnen.”

Volgens de deelnemende gemeenten en de provincie was het uiteindelijk toch nog een pittige klus om tot een inhoudelijk goede aanvraag te komen. Hoewel de regeling door het Rijk is opengesteld voor een gezamenlijke aanvraag, worden aanvragen nog steeds getoetst alsof het betrekking heeft op de woningbouwsituatie in één gemeente. Hoewel er bij gemeenten veel meer woningbouwplannen op de plank liggen, moest er daarom gekozen worden voor plannen die binnen één subsidieaanvraag samenhang tonen. Met de aanvraag laten gemeenten en provincie zien samen op te kunnen trekken en over eigen grenzen heen te kunnen kijken. “En dat moat ek,” zegt Chris van Hes als bestuurlijk trekker vanuit de VFG. “Yn Den Haag regearje ‘de grutte oantallen’. As wy as Fryslân dan wat berikke wolle, moatte wy sjen litte dat wy gearwurkje kinne. As Fryslân litte we resultaten sjen. Dêrom gean ik der fan út dat it Ryk yn de takomst har beurs earder lûke sil om de fraachstikken yn ús provinsje op te lossen. Dat dizze gemeenten mei-inoar yn sa’n koart skoftsje tiid al in mienskiplike WBI-oanfraach dogge is unyk en fyn ik foar Fryslân in boppeslach”.

De gemeente Noardeast-Fryslân dient deze aanvraag in namens de elf gemeenten. Het is nu afwachten op een positief besluit op de aanvraag.