Kabinet wil 1,28 miljard euro vrijmaken voor eerste provinciale gebiedsplannen

24-01-2024 JOURE – Om voortgang te blijven boeken met de gebiedsgerichte aanpak binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied wil het kabinet 1,28 miljard euro vrijmaken voor maatregelen van de provincies die dit jaar nog in gang kunnen worden gezet. De maatregelen zijn de afgelopen maanden getoetst en dragen fors bij aan de natuur-, water-, en klimaatdoelen.

De provincies hebben op 1 juli 2023 een eerste versie van hun Provinciale Programma’s Landelijk Gebied ingediend. Bij deze programma’s hebben de provincies maatregelpakketten uitgewerkt waarmee ze op korte termijn van start kunnen gaan. Deze pakketten bevatten maatregelen gericht op de meest urgente gebieden zoals veenweide en beekdalen of dragen bij aan meerdere doelen. Het kabinet wil een belangrijk deel van deze eerste maatregelpakketten mogelijk maken zodat de provincies door kunnen met de gebiedsgerichte aanpak.

Om tot een verantwoorde besteding van middelen te komen, is Wageningen Economic Research gevraagd advies uit te brengen over de ingediende maatregelpakketten. De onderzoekers stellen vast dat een aanzienlijk deel van de beoordeelde maatregelen een aannemelijk doelbereik heeft. Dat betekent dat de uitvoering van deze plannen bijdraagt aan het behalen van de water-, natuur- en klimaatdoelen. De onderzoekers geven in het rapport verbeterpunten mee voor de maatregelen zodat het potentiële effect daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Het kabinet stelt aan de Tweede Kamer voor om 1,28 miljard euro aan de LNV-begroting toe te voegen. Dit bedrag is gebaseerd op de adviezen van Wageningen Economic Research. De reservering van de middelen is een tussenstap. Provincies dienen binnenkort verbeterde maatregelpakketten in die vervolgens integraal worden beoordeeld door het Rijk.

Na de verbetering van de pakketten door de provincies én de goedkeuring door het Rijk kunnen de middelen worden overgemaakt naar de provincies. Naar verwachting ontvangen de provincies voor de zomer budget voor de door hen ingediende maatregelen, indien ook beide Kamers instemmen met dit voorstel. Ondertussen worden ook de gebiedsprogramma’s verder uitgewerkt. Een volgend kabinet zal besluiten over de volledige financiering van de provinciale gebiedsprogramma’s.