Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen

17-01-2024 JOURE – De oppervlakte biologisch gecertificeerde landbouwgrond is in 2023, vergeleken met een jaar eerder, gegroeid met 6,6 duizend hectare. Dat zijn meer dan 9 duizend voetbalvelden. Het biologische areaal beslaat nu 80,9 duizend hectare, 4,5 procent van de totale landbouwgrond. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.Volgens het ‘Actieplan – Groei van biologische productie en consumptie’ van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de doelstelling dat 15 procent van de totale landbouwgrond biologisch is in 2030. Om die doelstelling te halen moet het biologisch areaal de komende jaren met gemiddeld 26 duizend hectare per jaar toenemen.

Grootste toename biologisch areaal op bestaande biologische bedrijven
In 2023 nam het biologisch landbouwareaal bij bestaande biologische bedrijven met 6,5 duizend hectare toe, en was er 5,4 duizend hectare nieuw biologisch areaal bij bedrijven die zich voor het eerst biologisch lieten certificeren.

Aan de andere kant was er een afname van ruim 5,3 duizend hectare doordat bedrijven stopten, percelen verkochten waarna de certificering verviel, of de percelen een niet-landbouw bestemming kregen.

Landbouwbedrijven schakelen vooral om met certificaat
Ondernemers van landbouwbedrijven die biologisch willen gaan werken en daar een certificaat voor willen ontvangen, moeten eerst door een omschakelperiode. In 2023 was er 6,0 duizend hectare landbouwgrond gecertificeerd in omschakeling. Daarvan hoorde 2,2 duizend hectare bij bestaande biologische bedrijven, en 0,5 duizend hectare bij nieuwe biologische bedrijven. Het overige deel (3,3 duizend hectare) hoorde bij bedrijven die nog niet biologisch gecertificeerd waren. Dit zijn bedrijven die alleen areaal in omschakeling hebben, en nog geen biologisch areaal bezitten.

Een perceel omschakelen naar biologisch kan ook zonder certificaat. Er was 2,3 duizend hectare niet-gecertificeerd in omschakeling. Daarvan hoorde 1,1 duizend hectare bij bestaande biologische bedrijven. Nieuwe biologische bedrijven hadden 0,3 duizend hectare en nog niet biologisch gecertificeerde bedrijven hadden 0,9 duizend hectare niet-gecertificeerd in omschakeling.

Ongeveer helft biologisch areaal bij melkveebedrijven
Van het areaal biologisch gecertificeerde landbouwgrond in 2023 was 47,5 procent (38,5 duizend hectare) van biologische melkveebedrijven. Vergeleken met een jaar eerder is het biologische areaal van deze bedrijven met 7,1 procent gegroeid. Het areaal gecertificeerd in omschakeling bedroeg 2,7 duizend hectare. Nog eens 1,1 duizend hectare was niet-gecertificeerd in omschakeling.

In de akkerbouwsector, na graasdiersector de grootste sector, was 16,3 procent (13,2 duizend hectare) biologisch gecertificeerd. Het areaal gecertificeerd in omschakeling bedroeg in totaal 0,9 duizend hectare en 0,1 duizend hectare was niet-gecertificeerd in omschakeling.

Groei aantal biologische bedrijven
Het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven is in 2023, vergeleken met een jaar eerder, met 1,7 procent toegenomen tot ongeveer 1,9 duizend. Ten opzichte van 2015 is dit aantal toegenomen met 5 procent, terwijl het areaal tegelijkertijd groeide met 72 procent. In 2023 waren er, naast biologisch gecertificeerde bedrijven, bijna 200 landbouwbedrijven die nog geen biologisch areaal hadden, maar wel in omschakeling waren.

In totaal waren er 531 melkveebedrijven biologisch gecertificeerd in 2023. Binnen deze groep zijn 332 bedrijven volledig biologisch. De overige 199 bedrijven hadden, naast biologisch areaal, ook areaal in omschakeling, en breidden hun biologisch aandeel dus uit. Tot slot waren er 27 melkveebedrijven met alleen landbouwgrond in omschakeling (naar biologisch).