Ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga (actualisatie), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage

28-12-2023 SINT NICOLAASGA – Met ingang van 29 december 2023 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Plangebied
Het ontwerpbestemmingsplan geeft één bestemmingsregeling voor Sint Nicolaasga (met uitzondering van de uitbreiding van bedrijventerrein Slotmolen waarvoor nog een actueel bestemmingsplan van toepassing is) en heeft overwegend een conserverend karakter. In het nieuwe bestemmingsplan zijn geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande (planologische en / of vergunde) situatie wordt vastgelegd en daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Voor Kade 5-7 is recentelijk een nieuw wijzigingsplan vastgesteld, het plangebied hiervan is buiten dit ontwerpbestemmingsplan gelaten.

Doel
Het ontwerpbestemmingsplan is ter actualisatie van hoofdzakelijk het ‘moederbestemmingsplan’ Sint Nicolaasga van 2009 en enkele postzegelbestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter en is gebaseerd op de systematiek van de nieuwe bestemmingsplannen.

Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij:
• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatie nummer is NL.IMRO.1940.BPSNC19STNICLAASGA-ON01.

Reageren
In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:
– ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga;
– waarom u een zienswijze indient
– de datum
– uw naam en adres
– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

28-12-2023 SINT NICOLAASGA – Met ingang van 29 december 2023 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Plangebied
Het ontwerpbestemmingsplan geeft één bestemmingsregeling voor Sint Nicolaasga (met uitzondering van de uitbreiding van bedrijventerrein Slotmolen waarvoor nog een actueel bestemmingsplan van toepassing is) en heeft overwegend een conserverend karakter. In het nieuwe bestemmingsplan zijn geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande (planologische en / of vergunde) situatie wordt vastgelegd en daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Voor Kade 5-7 is recentelijk een nieuw wijzigingsplan vastgesteld, het plangebied hiervan is buiten dit ontwerpbestemmingsplan gelaten.

Doel
Het ontwerpbestemmingsplan is ter actualisatie van hoofdzakelijk het ‘moederbestemmingsplan’ Sint Nicolaasga van 2009 en enkele postzegelbestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter en is gebaseerd op de systematiek van de nieuwe bestemmingsplannen.

Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij:
• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatie nummer is NL.IMRO.1940.BPSNC19STNICLAASGA-ON01.

Reageren
In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:
– ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga;
– waarom u een zienswijze indient
– de datum
– uw naam en adres
– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.