Aandeel melkveebedrijven met weidegang koeien is gedaald in 2023

27-12-2023 JOURE – Het aandeel melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen is in het afgelopen weideseizoen licht afgenomen en kwam uit op 82,8%. Het aandeel melkveebedrijven dat enige vorm van weidegang lag nog wel  boven het door de sector beoogde streefpercentage van 81,2%, maar het weidegangpercentage nam wel met 1,1 procentpunt af in vergelijking tot 2022. Dit werd veroorzaakt door een afname in het aandeel bedrijven met volledige weidegang, dat van 78,1% terugzakte naar 77,0%. Het aandeel bedrijven dat deelweidegang toepast met 5,8% is gelijk gebleven.

Meer dan tachtig organisaties waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties zetten in 2012 hun handtekening onder het Convenant Weidegang. Met het Convenant Weidegang moedigen zij weidegang structureel aan om het aantal melkveebedrijven dat de koeien buiten laat lopen ten minste op het niveau van 2012 te houden.

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van Dutch Dairymen Board, LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Zuivelorganisatie. ZuivelNL financiert de Duurzame Zuivelketen en verzorgt het programmamanagement.

Het niveau van weidegang wordt uitgedrukt in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast. ZuivelNL stelt dit percentage vast aan de hand van geborgde gegevens van zuivelondernemingen. Het cijfer over het afgelopen weideseizoen wordt jaarlijks in december gepubliceerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage meestal enkele maanden na uitvoering van de enquête.