Provincie start met aanpak actualisatie Provinciale Omgevingsvisie

22-12-2023 JOURE – In januari 2024 start de provincie Fryslân met het proces rondom de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Ruimtelijke Agenda is de opmaat om met dit proces te beginnen. Gedeputeerde Sijbe Knol: “Der komme grutte fraachstikken op ús ôf dy’t allegearre beslach lizze op de beskikbere romte yn Fryslân. Fraachstikken oangeande enerzjy, wentebou, lânbou mar ek yn it lanlike gebiet. Om in werkenber Fryslân te hâlden, dat klear is foar de takomst, foar ús bern en pake- en beppesizzers, meitsje wy yn de Omjouwingsfyzje sels de kar hoe’t wy mei dy fraachstikken omgeane.”

Het Rijk heeft eind 2022 aan alle provincies gevraagd om een inventarisatie te maken van de ruimte die grote nationale opgaven vragen in relatie tot de provinciale opgaven. Denk bij grote opgaven aan energie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit en landbouw. De vraag is ook hoe die opgaven aan elkaar gekoppeld kunnen worden om de ruimte optimaal te benutten. Daar moet de Provinciale Omgevingsvisie een antwoord op geven. De inventarisatie van die opgaven in Fryslân staat nu in de Ruimtelijke Agenda (NOVEX). Tijdens de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie gaat de provincie met betrokkenen kijken hoe de opgaven een plek in de Friese ruimte kunnen krijgen. 

Nieuw aan de Ruimtelijke Agenda is dat alle informatie over de toekomst van Fryslân bij elkaar staat. Dat geeft overzicht en is belangrijk voor het maken van de keuzes over hoe de opgaven in de ruimte landen en welke invloed dat op het landschap in Fryslân heeft. Het Rijk schrijft op dit moment aan de Nota Ruimte. De Ruimtelijke Agenda van Fryslân is input voor deze rijksnota. Rijk en provincie werken hierin samen.

Knol: “Om foar te wêzen dat it Ryk romtlike karren foar ús makket, moatte wy dy karren sels meitsje. Karren dêr’t wy each hawwe en hâlde moatte foar it Frysk eigene, wêrby’t wy ek de grutte fraachstikken net út de wei gean moatte.”

Dit proces begint vanaf januari met Provinciale Staten, gemeenten, Wetterskip, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Zij krijgen allemaal de kans inbreng te leveren voor de omgevingsvisie. Uiteindelijk is het aan PS om de geactualiseerde POVI eind 2025 vast te stellen. Dit is ook tijdig gecommuniceerd met het Rijk.