Nationaal Programma Landelijk Gebied ter inzage

17-12-2023 JOURE – Van 16 januari tot en met 26 februari wordt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied ter inzage gelegd. Gedurende zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. Dat laat minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied helpt om provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners duidelijkheid te geven over wat gedaan moet worden om de water-, natuur- en klimaatdoelen te halen. Ook geeft het inzicht in welke instrumenten provincies kunnen inzetten om de provinciale doelen te realiseren.

De provincies maken vervolgens met hun Provinciale Programma’s Landelijk Gebied, samen met alle betrokkenen, concrete plannen per gebied. Ze werken de doelen en keuzes verder uit, en beschrijven hoe ze dat gaan doen. Het ter inzage leggen van het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied voorkomt tijdverlies bij deze gebiedsgerichte aanpak.

Om de doelen van het programma te halen, zal meer nodig zijn, zoals een helder perspectief voor de landbouwsector en financiële ondersteuning om de transitie vorm te geven. Omdat het kabinet demissionair is, kan hier op dit moment beperkt verder invulling aan worden gegeven.

Op dit moment de koploperprojecten van de provincies, met maatregelen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, beoordeeld door Wageningen Economic Research. Het kabinet wil begin volgend jaar een voorstel naar de Tweede Kamer sturen om middelen toe te voegen aan de begroting van het ministerie van LNV voor maatregelen met een forse bijdrage aan de natuur-, water- en klimaatdoelen.

De reacties en geluiden die het kabinet via de terinzagelegging verzamelt, worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het programma en vormen  input voor besluitvorming door een volgend kabinet. Ook kan het ontwerp-programma, dankzij de terinzagelegging, mee in de bredere ruimtelijke puzzel die het komend jaar wordt gelegd aan de hand van diverse Rijksprogramma’s.

Het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied is een vervolg op de startnotitie en het ontwikkeldocument die eerder zijn gepubliceerd. Ten opzichte van het ontwikkeldocument zijn de richtinggevende doelen, waaronder die voor natuurareaal, verder uitgewerkt als hulpmiddel voor provincies om de gebiedsplannen verder vorm te geven.

Daarnaast bevat het ontwerpprogramma ruimtelijke keuzes over hoe er toegewerkt wordt naar die doelen, zoals het zorgvuldig omgaan met landbouwgrond. Naast het ontwerp-programma wordt ook het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage gelegd.