Prognose: bijna 18 miljoen inwoners, 19 miljoen in 2037 verwacht

15-12-2023 JOURE – De bevolking van Nederland blijft de komende jaren groeien, maar minder snel dan in de afgelopen jaren. Naar verwachting telt Nederland in 2024 18 miljoen inwoners, en wordt in 2037 de 19 miljoen bereikt. De bevolking groeit vooral door migratie en een langere levensduur. Tegen 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van de Bevolkingsprognose 2023–2070.

Naar schatting groeit de Nederlandse bevolking in 2023 met 140 duizend mensen. Dat zijn er 80 duizend minder dan in 2022. De komende vijf jaar neemt de bevolkingsgroei verder af, naar rond de 70 duizend per jaar vanaf 2028.

Bevolkingsgroei vooral door migratie
De laatste jaren groeide de bevolking vooral door buitenlandse migratie, met een piek in 2022 door immigratie vanuit Oekraïne. In 2023 immigreerden 337 duizend mensen naar Nederland, en emigreerden 192 duizend mensen. Naar verwachting zal de jaarlijkse immigratie de komende jaren iets afnemen. De emigratie zal juist toenemen, omdat een deel van de immigranten na een aantal jaren ook weer vertrekt. Vanaf 2028 worden ongeveer 310 duizend immigranten per jaar verwacht, en ruim 240 duizend emigranten.

Bevolking groeit ook door langere levensduur
De bevolking groeit ook doordat de levensduur verder stijgt. In de coronajaren (2020 en 2021) was de levensverwachting tijdelijk lager, maar sinds 2022 neemt de levensverwachting weer toe. Doordat het aantal ouderen in Nederland de komende decennia blijft toenemen, stijgt ook het jaarlijkse aantal overledenen.

Ook het aantal geboorten neemt de komende jaren toe. Vrouwen krijgen in de toekomst gemiddeld minder kinderen, maar doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd stijgt, neemt het aantal geboorten toch toe. Tot en met 2027 worden er naar verwachting minder baby’s geboren dan dat er mensen overlijden. Tussen 2028 en 2039 zijn er juist meer geboorten dan overlijdens, daarna draait dat weer om.

Kwart van de bevolking 65-plus in 2040
Het aandeel 65-plussers in de bevolking groeit van 20 procent in 2023, naar 25 procent tegen 2040. Dat is het gevolg van zowel de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren zestig, als van de stijgende levensduur. Na 2040 blijft het aandeel 65-plussers stabiel. Het aandeel mensen van 20 tot 65 jaar in de totale bevolking wordt kleiner, van 59 procent eind 2023 naar 54 procent in 2070. In dezelfde periode blijft het aandeel van 0- tot 20-jarigen stabiel rond de 20 procent.

In 2035 naar verwachting 1 op de 3 inwoners met een herkomst buiten Nederland
Eind 2023 telt Nederland naar verwachting 2,9 miljoen inwoners die in het buitenland zijn geboren, en 15 miljoen inwoners die in Nederland zijn geboren. Van die 15 miljoen hebben er 2,1 miljoen één of twee ouders die in het buitenland geboren zijn.

De komende decennia groeit het aantal mensen in de bevolking met een herkomst buiten Nederland, en daalt het aantal inwoners met een Nederlandse herkomst. Eind 2023 heeft 28 procent van de bevolking een herkomst buiten Nederland, in 2035 zal dit naar verwachting 33 procent zijn. Zowel in 2023 als in de toekomst is ongeveer 40 procent van de mensen met een herkomst buiten Nederland zelf in Nederland geboren, met minimaal één in het buitenland geboren ouder.

Vergelijking met vorige prognose
De bevolkingsprognose wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de meest recente ontwikkelingen en nieuwste inzichten. Ten opzichte van de Kernprognose uit 2022 zijn er vooral aanpassingen vanwege minder geboorten en emigranten, en meer overledenen en immigranten dan toen werd verwacht. Door de bijstellingen is het verwachte inwonertal in 2070 (20,6 miljoen) volgens de huidige prognose 135 duizend lager dan volgens de Kernprognose van 2022.

Meest waarschijnlijke ontwikkeling en onzekerheden
Om de toekomstige ontwikkeling van de bevolking te kunnen berekenen, gebruikt het CBS een simulatiemodel, waarbij uitgegaan wordt van veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de toekomst. De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo zal doorzetten, en of Nederlanders een voorkeur voor een gezin met twee kinderen blijven houden. Bovendien is nog onbekend hoe lang de oorlog in Oekraïne aanhoudt, en of de coronapandemie ook op de lange termijn effecten heeft op de bevolkingsontwikkeling. De bevolking in 2070 ligt waarschijnlijk tussen 18,9 miljoen en 22,2 miljoen inwoners.