Fryslân werkt in 2024 door aan toekomst landelijk gebied

30-11-2023 JOURE – Het ontwerp-gebiedsprogramma dat Fryslân heeft aangedragen als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, is goed ontvangen door het Rijk. Het moet op onderdelen nog wel worden aangescherpt. 

Solide basis
Voor de zomer is in Fryslân hard gewerkt aan een ontwerp-gebiedsprogramma en vier maatregelpakketten voor het landelijk gebied. Het Rijk reageert positief op de gehanteerde aanpak in Fryslân en over de solide basis, maar vraagt ons nog wel het programma en de maatregelpakketten aan te vullen en te verduidelijken.

Gedeputeerde Femke Wiersma: “We kinne grutsk wêze op it ûntwerp-gebietsprogramma dat der leit. It is no ôfwachtsje hoefolle jild we fan it kabinet krije foar de útfiering derfan. Dat is noch net bekend. Dêrneist spilet ek de foarming fan in nij kabinet in belangrike rol yn it proses”.

Maatregelpakketten
We zetten er op in om begin 2024 bij het Rijk geld aan te vragen voor verbeterde maatregelpakketten. De minister van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft aangegeven te sturen op een eerste uitkering in 2024. Met het geld hopen we te kunnen starten met het uitvoeren van maatregelen op basis van bestaand beleid, bijvoorbeeld voor veenweide, natuur, landbouw en weidevogels.

Dagelijks bestuurder Cees Pieter van Burgsteden van Wetterskip Fryslân heeft er begrip voor dat het Rijk verduidelijking vraagt bij sommige maatregelpakketten; “Maar het Rijk moet provincies ook de ruimte geven om werkende weg te leren en ontdekken. Het is nu eenmaal geen exacte wetenschap. Dus ik hoop van harte dat er volgend jaar geld komt, zodat we aan de slag kunnen met de belangrijke water- en andere opgaven in het FPLG.”

Sociaaleconomische effecten
Om in de eerste helft van 2025 een nieuwe versie van het gebiedsprogramma te kunnen presenteren, brengen we volgend jaar in beeld wat de milieugevolgen en de sociaaleconomische effecten zijn. Hiervoor gebruiken we een milieueffectrapportage-procedure.

Van het Rijk verwacht de Provincie de komende tijd verduidelijking als het gaat om klimaatdoelen en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Begin 2024 hoort er een beoordeling te zijn van het ontwerp-gebiedsprogramma door onder andere de Ecologische Autoriteit.

In samenspraak
Met deze ingrediënten kunnen de landelijke doelen vertalen naar onze provincie en de regio’s. Dit doen we in samenspraak met belanghebbenden per regio/grondsoort (veen, klei, zand en Wadden). Hierbij spelen we zoveel mogelijk in op de kansen en mogelijkheden per gebied.

In het najaar van 2024 is tijd gereserveerd voor een formele terinzagelegging van de volgende ontwerpversie van het gebiedsprogramma en bespreking hiervan in Provinciale Staten. De planning is dat het uiteindelijke gebiedsprogramma begin 2025 door GS wordt vastgesteld en voorgelegd aan Provinciale Staten.

Webinar
Hoe gaan we verder met het Fries Programma Landelijk Gebied? In het webinar op woensdag 6 december bespreken Femke Wiersma (provincie), Cees Pieter van Burgsteden (Wetterskip), Henk de Boer (gemeente SWF) en Pieter Zondervan (FPLG) wat we in 2024 gaan doen. Live meekijken kan vanaf 20:00 uur, terugkijken kan direct daarna. Heeft u alvast vragen aan de tafelgasten? Stel ze dan via fplg@fryslan.frl.