Provincie Fryslân schiet 18 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer voor

25-11-2023 JOURE – Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) krijgt een stevig vervolg in Fryslân, ondanks een tekort op de begroting door gestegen beheerkosten. De provincie pakt haar verantwoordelijkheid richting de agrarische collectieven en heeft besloten het tekort van ruim 18 miljoen euro voor te financieren. Hierdoor kan de provincie al het afgesproken beheer voor de komende jaren betalen – ook het beheer wat dit jaar al is uitgevoerd door de boeren. Voor de periode 2023 tot en met 2028 is er in totaal zo’n 145 miljoen euro beschikbaar.

Vorig jaar zijn de tarieven voor het beheer binnen het ANLb opnieuw berekend en flink omhoog gegaan. Het gevolg is een groot gat in de begroting. Samen met de andere provincies heeft Fryslân geprobeerd afspraken te maken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om dat tekort op te lossen. Ministers hebben eerder laten weten zich daar verantwoordelijk voor te voelen en zich in te willen zetten voor het vinden van een oplossing.

“Mar it Ryk komt syn tasizzingen no net nei”, zegt gedeputeerde Femke Wiersma. “Wy fiele ús ferantwurdlik rjochting ús boeren en de kollektiven, omdat yn it ferline wol ferwachtingen wekt binne. Dêrom sette wy troch. Mar it is ûnakseptabel dat wy no foarearst sels opdraaie moatte foar it dekken fan it ûntstiene gat op de begrutting. Wy dogge, yn ‘e mande mei de oare provinsjes, in driuwend berop op it ministearje om mei in finansjele oplossing te kommen.”

Natuur- en landschapsdoelen
Ruim 1900 Friese boeren maken via een collectief gebruik van de ANLb-subsidie. Die subsidie is bedoeld voor boeren die natuurbeheer uitvoeren op landbouwgrond. Dat gaat voor een deel ten koste van de landbouwproductie en dus ook van het inkomen. De subsidie dekt dat gat in het inkomen en de kosten die gemaakt worden voor het beheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om weidevogel- en akkervogelbeheer en het verbeteren van verbindingen in het landschap, zoals sloten, heggen, bermen en boomrijen. Ook het Aanvalsplan Grutto en doelen uit de Kaderrichtlijn Water zijn onderdeel van het ANLb, daar is aanvullend budget voor.