Schade onder schapenhouders door blauwtong bedraagt miljoenen

14-11-2023 JOURE – Sinds begin september wordt Nederland getroffen door een hevige uitbraak van het blauwtongvirus. De uitbraak heeft met name op de schapensector zeer grote impact, maar ook de rundveesector en de geitensector zijn getroffen. Om meer inzicht te krijgen in de geleden schade en de bereidheid om te vaccineren onder veehouders heeft LTO een enquête gehouden waar 729 schapen- en rundveehouders aan hebben deelgenomen. 

De vaccinatiebereidheid onder de respondenten uit de schapenhouderij is zeer groot: 99,97% heeft aangegeven te willen vaccineren. De respondenten uit de melkveehouderij staan allemaal positief tegenover vaccinatie.

In de enquête zijn schapenhouders gevraagd naar de mortaliteit op het bedrijf, en zijn ze gevraagd om een schatting te geven van gemaakte kosten zoals kosten voor de dierenarts. De totale kostenpost voor alleen dierenartskosten is al ruim 200.000 euro onder 379 schapenhouders. De schade daarbij opgeteld komt LTO op een schadebedrag van 2,2 miljoen. Daar is productieverlies nog niet in mee gerekend.

Er zijn ondernemers die uitzonderlijk hard getroffen zijn: Er zijn bedrijven die meer dan de helft van hun dieren met hoge fokwaarde kwijt zijn. Als dat wordt geëxtrapoleerd naar het totaal aantal besmette bedrijven dan bedraagt de schade ruim 20 miljoen schade voor alleen de schapensector.

Ook de respondenten uit de melkveehouderij geven aan veel zieke dieren te hebben waarbij 45% jonger dan 24 maanden is. De afname van de melkproductie ligt tussen de 5 en 9 liter per dier per dag. Daarnaast is er een forse toename van sterfte onder runderen door blauwtong.