Vertrekregeling en regeling ‘Beschikbaarstelling melk’ FrieslandCampina is gestopt

11-11-2023 JOURE – De vertrekregeling die door de Europese Commissie in december 2008 als voorwaarde is gesteld voor de fusie tussen Campina en Friesland Foods is per donderdag 9 november 2023 beëindigd. Deze regeling is een van de regelingen die er onder meer toe moesten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk van FrieslandCampina ter beschikking van derden zou komen.

De vertrekregeling was bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina om over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De vertrekpremie bedroeg 5 euro per 100 kilo melk, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie gold.

De beschikbare hoeveelheid melk voor de vertrekregeling bedroeg 1,2 miljard kilo en is nu geheel verbruikt. Vanaf 1 juli 2009 tot en met 9 november 2023 heeft de Stichting Dutch Milk Foundation in totaal 1.032 aanvragen van melkveehouders voor deelname aan de vertrekregeling toegewezen.

Leden-melkveehouders die hun lidmaatschap bij FrieslandCampina hebben opgezegd met gebruikmaking van de vertrekregeling, waarvoor nu geen of niet alle opgegeven kilogrammen melk meer beschikbaar is, worden door het coöperatiebestuur van FrieslandCampina in de gelegenheid gesteld om aan te geven of ze de opzegging van het lidmaatschap bij FrieslandCampina willen herzien.

Binnen de vertrekregeling bestaat gedurende 3 jaar na vertrek de verplichting tot terugbetaling van een deel van de vertrekpremie wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Deze verplichting blijft na de uitgifte van de laatste vertrekpremie geldig. Stichting Dutch Milk Foundation zal op de gebruikelijke manier de leveranties en andere verplichtingen van de melkveehouders die gebruik hebben gemaakt van de vertrekpremie blijven monitoren.

De regeling ‘Beschikbaarstelling melk’ betreft de andere voorwaarde die aan de fusie is verbonden. De regeling voorzag in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee in het kader van de fusie verkochte productievestigingen in Nijkerk en Bleskensgraaf en aan derden die melk verwerken tot melkproducten of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling was sinds 1 maart 2019 alleen nog melk beschikbaar voor levering aan deze twee  bedrijven. Als gevolg van het bereiken van de 1,2 miljard kilo melk is ook de regeling ‘Beschikbaarstelling melk’ per 9 november beëindigd.