Ontwerpversie Nationaal Programma Landelijk Gebied in december ter inzage

26-10-2023 JOURE – In juli hebben de provincies eerste versies van de provinciale gebiedsprogramma in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied ingediend bij het Rijk. De ontwerpversie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt de komende maanden verder uitgewerkt en zal in december ter inzage worden gelegd. De definitieve vaststelling volgt naar verwachting in 2024 door het nieuwe kabinet. Dat meldt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer.

Vrijwel alle provincies hebben een eerste versie van gebiedsprogramma’s en maatregelpakketten ingediend. Tien provincies hebben een eerste versie van een gebiedsprogramma ingediend. De provincie Gelderland heeft een gebiedsplan ingediend conform de Wet natuurbescherming, alleen gericht op verlaging van de stikstofdepositie in voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De provincie Noord-Brabant heeft een houtskoolschets van een gebiedsprogramma ingediend.

De provincies geven in hun gebiedsprogramma’s aan dat zij tijd en ruimte nodig hebben voor gebiedsprocessen en het voeren van gesprekken in de gebieden. Dit heeft Van der Wal meegewogen in de planning voor de volgende versie van de gebiedsprogramma’s. Voor zowel de gebiedsprogramma’s als de eerste maatregelpakketten wordt een integrale beoordeling gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen University & Research, het RIVM en Deltares. De minister verwacht daar in december de uitkomsten van.

De Ecologische Autoriteit zal de toetsing van alle ingediende natuurdoelanalyses pas begin 2024 afgerond hebben. Het is de bedoeling dat de Ecologische Autoriteit daarna ook de gebiedsprogramma’s gaat toetsen. Vooruitlopend op de evaluatie ontvangen de provincies al een terugkoppeling van het ambtelijk tussentijds beeld met bevindingen uit de integrale beoordeling van de gebiedsprogramma’s en eerste maatregelpakketten.

Voordat er middelen van het Rijk voor 2024 worden toegekend vraag minister Van der Wal de provincies om commitment te geven op een verbeterslag van de gebiedsprogramma’s, namelijk:

  • zich te committeren aan alle geregionaliseerde doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor natuur, stikstof, water en klimaat.
  • uitwerking te geven aan de structurerende keuzes rond overgangsgebieden Natura 2000 en voor zover van toepassing in hun provincie beekdalen en peilopzet veenweidegebieden.
  • globale keuzes te maken over de ontwikkelrichting van de landbouw in verschillende gebieden; mede op basis van een beter uitgewerkte analyse van het water en bodemsysteem voor het hele landelijk gebied.
  • de noodzakelijke ruimtelijke afwegingen te maken en het ruimtebeslag inzichtelijk maken dat samenhangt met realisatie van doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor 2030, het Natuurnetwerk Nederland en de Bossenstrategie.
  • verdere acties te concretiseren en op te nemen die op grond van de natuurdoelanalyses nodig zijn om verslechtering tegen te gaan.

Van der Wal verwacht van de provincies dat zij dit commitment geven, en ze wil dan in 2024 de eerste maatregelpakketten te honoreren. Ze vraagt de provincies om in de periode van 15 januari tot en met 1 maart 2024 om maatregelpakketten waar zij in 2024 mee willen starten in te dienen. In de periode van 15 augustus tot en met 30 september 2024 kunnen volgende versies van de provinciale gebiedsprogramma’s worden ingediend.