Diverse bronnen zorgen voor belasting van het oppervlaktewater

25-10-2023 JOURE – De uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurbodems speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de rioolwaterzuiveringsinstallaties dragen ook de gezuiverde emissies van huishoudens, bedrijven en afspoelend hemelwater bij. Bij afspoelend hemelwater spelen bronnen als atmosferische depositie en emissies door verkeer een belangrijke rol.

Voor veel stoffen is de belasting van het oppervlaktewater via bodem, lucht of riolering en waterzuivering de belangrijkste bron. Door uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit landbouwgronden en natuurlijke bodems wordt het oppervlaktewater belast. De primaire bron van deze belasting is vaak de landbouw. Via de lucht is de atmosferische depositie van belang, met name voor de polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Industrie, landbouw en verkeer en vervoer zijn de belangrijkste primaire bronnen van atmosferische depositie.

Het gezuiverde afvalwater  van rioolwaterzuiveringsinstallaties tezamen met overstorten en regenwaterriolen is voor nutriënten, metalen, geneesmiddelen en sommige bestrijdingsmiddelen ook een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater. In feite weerspiegelt dit de door het zuiveringsproces gereduceerde emissies naar riool van diverse sectoren zoals huishoudens, industrie of van afspoeling van verhardingen. Voor koper, zink en polycyclische aromatische koolwaterstoffen geldt dat ook scheepvaart en wegverkeer een groot aandeel hebben in de totale belasting. De consumenten dragen flink bij aan de belasting met lood, door het gebruik van lood in de hengelsport.