Areaal akkerbouw met 3 procent gegroeid

02-09-2023 JOURE – Het akkerbouwareaal is in 2023 met 14,4 duizend hectare toegenomen tot 549 duizend hectare. Het areaal tarwe nam het sterkst toe, maar ook zaaiuien en peulvruchten werden meer geteeld dan in 2022. Aardappelen, suikerbieten en snijmaïs zijn in 2023 minder geteeld. Ondanks de stijging in 2023 is het totale areaal akkerbouwgewassen ten opzichte van 2000 met ruim 13 procent afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2023 van het CBS.

In 2023 werd op 130 duizend hectare tarwe geteeld. Dit is ongeveer 6 duizend hectare (4,9 procent) meer dan in 2022, toen het aantal hectare waarop tarwe wordt geteeld ook al was toegenomen met ruim 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Van wintertarwe nam het areaal vergeleken met 2022 toe met 12,3 procent, tot ruim 121 duizend hectare. Het areaal zomertarwe daalde met 45,1 procent, tot bijna 9 duizend hectare. Het areaal zomertarwe schommelt van jaar tot jaar: het was het hoogst in 2011, toen bestond ongeveer een kwart van het tarweareaal uit dit gewas, tegen 7 procent in 2023.

Areaal gerst afgenomen
Het areaal gerst was bijna 36 duizend hectare, 3,2 procent minder dan in 2022. Vooral het areaal zomergerst nam af, met 21,5 procent (tot 20,6 duizend hectare). Net als bij tarwe neemt ook bij gerst het in de winter gezaaide areaal (wintergerst) toe, met 42,3 procent tot 15 duizend hectare.

Meer gele zaaiuien geteeld
Het totale areaal zaaiuien besloeg 29,2 duizend hectare. Dat is bijna 2 duizend hectare meer (6,7 procent) dan in 2022. In dat jaar nam de oppervlakte zaaiuien nog met 9 procent af. Op 87 procent van het areaal werden gele zaaiuien geteeld (82 procent in 2022), op de overige 13 procent rode zaaiuien.

Teeltoppervlakte consumptieaardappelen iets kleiner
De oppervlakte waarop consumptieaardappelen werden geteeld daalde met 1,5 procent, tot 75 duizend hectare. In 2022 steeg het areaal consumptieaardappelen nog met 7,3 procent. De arealen poot- en zetmeelaardappelen krompen met respectievelijk 7,2 procent en 1,8 procent.
Bijna de helft (48 procent) van de oppervlakte aan aardappelen bestond in 2023 uit consumptieaardappelen. Poot- en zetmeelaardappelen vormden beide ongeveer een kwart van het areaal.

Eiwitrijke peulvruchten en vezelgewassen in de lift
Eiwitrijke peulvruchten (zoals bruine bonen en veldbonen) en vezelgewassen (vlas en hennep) hebben nog geen grote teeltoppervlakte, maar het areaal is wel sterk gegroeid. Het totale areaal peulvruchten groeide met 81 procent naar 7,8 duizend hectare. Deze stijging komt vooral doordat het areaal veldbonen verdubbelde (tot 4,3 duizend hectare). Ook het teeltareaal van vezelgewassen vlas en hennep nam toe, naar 4,3 duizend hectare (18,6 procent).