Volgende stap voor visie Fryslân Klimaatbestendig 2050+

21-06-2023 JOURE – Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben ingestemd met de visie Fryslân Klimaatbestendig 2050+. Deze visie gaat over hoe we ons water- en bodemsysteem kunnen aanpassen en bestendig maken aan de veranderingen van het klimaat. Belangrijke punten in de visie zijn: zorg voor genoeg zoetwater en drinkwater, waterveiligheid, het behoud van de kwaliteit van de bodem en het tegengaan van bodemdaling in het veengebied. De provincie en Wetterskip Fryslân willen de visie samen met overheden, belangrijke partijen en de mensen die in Fryslân wonen, uitwerken naar concrete acties.   

Reacties conceptvisie
In het voorjaar heeft de visie zes weken ter inzage gelegen. Tijdens een webinar is de visie toegelicht en konden mensen vragen stellen. Over het algemeen was men het eens met de belangrijkste ideeën, zoals het verbeteren van ons water- en bodemsysteem, het zorgen voor voldoende zoetwater en veiligheid bij zeespiegelstijging en extreme regenval. Over hoe we dat het best kunnen doen zijn de meningen verschillend.  

Landbouworganisaties maken zich bijvoorbeeld zorgen over het verhogen van het grondwater en het aanleggen van gebieden om water op te slaan, vooral in het veengebied.  In verschillende zienswijzen werd aangekaart dat het tegengaan van verzilting dé reden was om maatregelen te treffen in het veengebied. Dit is niet het geval, daarom is dit verduidelijkt in de eindversie. In totaal zijn er 181 reacties binnengekomen die zijn beantwoord in een reactienota. Dit heeft op onderdelen geleid tot aanpassing van de visie. Zo past het voorstel van natuurorganisaties voor behoud en realisatie van ’greppeltjesland’ prima in de maatregelen om water vast te houden. Iets wat eerder niet was opgenomen. 

Samenwerking van belang
Verschillende partijen, zoals gemeenten, natuurorganisaties, landbouworganisaties en particulieren, vinden dat samenwerking belangrijk is om de visie te realiseren. Daarom benadrukken Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân in de definitieve versie van de visie nog meer het belang van samenwerking. De visie is een leidraad voor toekomstige plannen en geen uitvoeringsplan. De concrete acties zullen de komende jaren en decennia samen met de mienskip worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen en gebiedsplannen, in verschillende delen van Fryslân. 

Definitieve vaststelling
Op 18 juli neemt ons algemeen bestuur een besluit over de toekomstvisie. Ook Provinciale Staten gaan de visie bespreken als onderdeel van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en het provinciale vraagstuk Nationale Omgevingsvisie Extra (Novex). Na goedkeuring zal de visie Fryslân Klimaatbestendig 2050+ als basis dienen voor het ontwikkelen van beleid en plannen over water, bodem en ruimte. Wetterskip Fryslân zal de visie ook gebruiken om bestaande plannen, zoals het Waterbeheerprogramma 2022-2027, te herzien.