Inwonersparticipatie vaste plek bij provincie Fryslân

09-11-2022 JOURE – De vele inwonersinitiatieven in Fryslân zorgen voor andere vragen aan de provincie dan voorheen. Om beter aan te sluiten bij ideeën en initiatieven uit de samenleving komt de provincie met nieuw beleid om inwonersparticipatie een vaste plek te geven in haar manier van werken. Commissaris van de Koning Brok: “Het meer benutten van maatschappelijke denkkracht kan zorgen voor kwalitatief betere plannen, maar ook voor meer betrokkenheid en vertrouwen van inwoners in de Friese democratie.”

Om resultaten te kunnen behalen is het samen oppakken van uitdagingen op het gebied van energie, wonen en werken, natuur, landschap, landbouw en water van steeds groter belang. Bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid wordt dan ook vaker samengewerkt met inwoners, zoals bij de planvorming voor het gebied Hege Warren. Maar niet alleen de overheid, ook verenigingen, marktpartijen of stichtingen zelf komen vaak met initiatieven om Fryslân te versterken, zoals bijvoorbeeld Holwerd aan Zee.

Nieuw participatiebeleid
Veranderende ontwikkelingen in de Friese samenleving vragen om een helder perspectief op participatie. Wat is participatie? Welke vormen zijn er, wat is het doel? Wat is belangrijk? Hoe kunnen inwoners meedoen en invloed uitoefenen? Met het nieuwe provinciale participatiebeleid ‘Met elkaar werken aan een mooi en sterk Fryslân’ wil de provincie helder vastleggen hoe zij op een toegankelijke en diverse wijze vorm willen geven aan participatie. Hoe kan de provincie de denkkracht en energie vanuit de mienskip meer benutten bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken?

Het nieuwe beleid loopt vooruit op nieuwe wetgeving. Volgend jaar wordt de aandacht voor participatie verankerd door nieuwe wetten: de Omgevingswet en de ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’. Ook rond de digitale toegankelijkheid van overheidsinformatie is er nieuwe wetgeving. Onder meer de Wet Open Overheid, die beter toegankelijke overheidsinformatie vereist. Dit gaat om begrijpelijk taalgebruik, maar ook over rekening houden met de toegankelijkheid van informatie voor inwoners met een visuele of fysieke beperking.

In het nieuwe beleid zijn verschillende actitiveiten voorgesteld. De provincie wil in overleg met Provinciale Staten, Streekwurk/IMF, andere overheden, bibliotheken, onderwijs en arbeidsmarktregio experimenteerruimte bieden om met pilots (digitale) inclusie en burgerschap aan de gang te gaan. Inwoners van Fryslân moeten de mogelijkheid hebben om als zij dit willen, mee te kunnen doen bij het komen tot of het uitvoeren van provinciaal beleid dat hen raakt.

Ook zal er een kennisnetwerk Participatie opgezet worden aansluitend op al bestaande leernetwerken en opgedane ervaring. In overleg met Provinciale Staten zal daarnaast in het komende jaar het eerder dit jaar opgestarte digitaal participatie-platform Stim fan Fryslân verder ontwikkeld worden als een voor inwoners herkenbare plek voor digitale participatie.

Eén overheid
Het in de praktijk steeds meer werken als één overheid vraagt hierbij duidelijkheid over de rolverdeling tussen overheden bij participatie. Commissaris van de Koning Brok: “Voor inwoners maakt het echt niet uit of de gemeente of de provincie een taak samen met hen oppakt. Daarom is het van belang dat ook als het participatie aangaat wij als Friese overheden vanuit de verschillende verantwoordelijkheden elkaars kracht en kennis benutten.”

De basis van het provinciale participatiebeleid werd ook gelegd in samenwerking met meerdere Friese gemeenten en het Wetterskip. Verder leverden jongeren, initiatiefnemers, statenleden en deskundigen inbreng over wat belangrijk is bij het werken aan goede participatie.