Emissies van de land- en tuinbouw namen sinds 1990 behoorlijk af

10-07-2024 JOURE – De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak, methaan, lachgas en fijnstof. In 2022 kwam respectievelijk 91%, 76% en 72% en 19% uit de land en tuinbouw. De emissie van ammoniak is sinds 1990 met circa 65% afgenomen. De uitstoot van lachgas vanuit de landbouw daalde met 44% en de methaanuitstoot werd in 22 jaar 14% lager. Voor fijnstof nam de uitstoot vanuit de landbouw met 4% toe. 

De afname in de ammoniakemissie sinds 1990 komt door het toepassen van emissiearme aanwending van mest, een krimp van de veestapel, het gebruik  van eiwitarm voer, het afdekken van mestopslagen en de opkomst van emissiearme stalsystemen. De uitstoot van lachgas is minder sterk afgenomen dan de uitstoot van ammoniak. Dit komt doordat bij emissiearme aanwending van mest meer lachgas vrij komt. Ook hebben emissiearme stallen geen effect op de uitstoot van lachgas. 

De methaanuitstoot daalde door een afname van het aantal koeien en varkens en een hogere efficiëntie, waardoor de dieren minder voer verbruikten. De daling in 2022 ten opzichte van 2021 van 2% komt volledig door een daling in het gasverbruik door de glastuinbouw. In 2022 waren de energieprijzen zeer hoog, waardoor de glastuinbouwsector 28% minder energie heeft verbruikt.

Dat de uitstoot van fijnstof is gestegen komt voornamelijk door de omschakeling van pluimveebedrijven van kooihuisvesting naar scharrel- en vrije uitloopstallen vanwege wetgeving voor dierenwelzijn. In 2011 piekte de uitstoot. Daarna daalde de uitstoot van fijnstof, maar blijft de uitstoot hoger dan in 1990. De daling komt vooral doordat er minder pluimvee wordt gehouden.