Waarom zijn de waterschapslasten dit jaar hoger?

08-07-2024 JOURE – De aanslagen voor waterschapslasten van dit jaar zijn verstuurd door het Noordelijk Belastingkantoor. De tarieven voor 2024 zijn in veel gevallen flink hoger dan die in 2023. Hierover heeft ons bestuur eind 2023 besluiten genomen. Wat is de achtergrond van deze lastenstijging?

Het waterschapswerk wordt duurder en dat werkt door in de lasten. We moeten inspelen op steeds ingewikkelder opgaven bij de bescherming tegen hoog water en de zorg voor voldoende en schoon water. Bovendien hebben we te maken met marktontwikkelingen waarop we geen invloed hebben die ons voor hoge kosten stellen. Hierdoor is onze begroting opgelopen van €176 miljoen in 2023 naar €203 miljoen in 2024.

Klimaat, waterkwaliteit en onderhoud
In onze opgaven zien we drie belangrijke ontwikkelingen: De eerste is het snel veranderende klimaat. Als waterschap spelen we een sleutelrol in de omgang met uitgesproken droge perioden, hoosbuien en de stijgende zeespiegel. Aanpassing van het watersysteem vraagt om scherpe keuzes, bijvoorbeeld over dijkversterking, waterberging en het vasthouden van zoet water.

Een tweede ontwikkeling is dat we op het gebied van waterkwaliteit fors investeert in zijn rioolwaterzuiveringen (bijvoorbeeld in Heerenveen) en maatregelen om het oppervlaktewater te laten voldoen aan de eisen in de Europese Kaderrichtlijn Water.

De derde ontwikkeling is dat het onderhoud aan alle grote en kleine waterstaatswerken op de begroting drukt. Het hoger maken van waterkeringen en de vervanging en onderhoud van gemalen, inlaten, stuwen en duikers enzovoort vormen een flinke kostenpost.  Voor dit ‘assetbeheer’ richten we een nieuw managementsysteem in dat helpt bij het beheersen van de kosten en het maken van keuzes voor de inrichting van een toekomstbestendig watersysteem.

Inflatie en energieprijzen
Het waterschapsbestuur heeft vorig jaar alle uitgaven kritisch tegen het licht gehouden, maar ziet zich tegelijk geconfronteerd met algemene marktontwikkelingen die de kosten opdrijven,  zoals inflatie, oplopende rentes, de krappe arbeidsmarkt en gestegen energieprijzen. We zijn met al onze installaties een grote stroomverbruiker en dat leidt tot een flinke stijging van de begroting. Uitgangspunt is dat alle vaste kosten ook worden betaald uit vaste inkomsten.

Belastingopbrengsten
We zijn voor zijn inkomsten afhankelijk van belastingopbrengsten. Die komen voor twee derde uit de heffing voor het watersysteem (de bescherming tegen hoog water en de zorg voor voldoende water). Het andere deel komt uit de heffing voor zuiveringsbeheer (de zorg voor schoon water).

Vaste verdeelsleutel
De hoogte van de waterschapslasten per huishouden of bedrijf wordt berekend volgens een vaste verdeelsleutel en aan de hand van verschillende factoren. Voor huishoudens maakt het verschil of ze in een huur- of koophuis wonen. Daarnaast spelen WOZ-waarde en gezinsgrootte een rol. We hebben een kwijtscheldingsregeling voor mensen met een laag inkomen voor wie de rekening te hoog is.

Voor de tarieven voor landbouwbedrijven is de waarde van gebouwen en grond bepalend. Voor andere bedrijven speelt naast de waarde van hun onroerend goed ook mee hoeveel afvalwater zij lozen op het riool. Voor natuurgrond en wegen gelden aparte tarieven.

Meer weten? Bekijk de informatie van het Noordelijk Belastingkantoor (externe website) en lees hoe ons belastingstelsel werkt (externe website)